BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niedźwiedź Tomasz
Title
Leasing w podatku dochodowym
Leasing in the Income Tax
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 11, s. 219-233, Bibliogr. poz. 7
Keyword
Leasing, Podatek dochodowy
Leasing, Income tax
Note
streszcz., summ..
Abstract
Leasing jest umową cywilno-prawną, uregulowaną przez Kodeks Cywilny, na mocy której leasingodawca przekazuje leasingobiorcy prawo do użytkowania określonego dobra, którego jest właścicielem, w zamian za określone płatności, tzw. raty leasingowe. Leasing pozwala zmniejszyć obciążenia podatkowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, wydatki ponoszone przez leasingobiorcę (korzystającego), stanowiące spłatę określonej w umowie wartości przedmiotu leasingu, zalicza się do kosztów uzyskania przychodu. W przypadku leasingu finansowego, gdy przedmiot leasingu zalicza się do składników leasingobiorcy, kosztem uzyskania przychodu jest część odsetkowa rat leasingowych oraz amortyzacja. Natomiast w przypadku leasingu operacyjnego (częściej wybieranego przez małych i średnich przedsiębiorców), gdzie przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątku leasingodawcy (finansującego), kosztem uzyskania przychodu jest pełna kwota rat oraz cała opłata wstępna. Raty leasingowe zmniejszają więc podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym. Leasing gwarantuje więc dostęp do niezbędnych i nowoczesnych technologii (środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych) bez ponoszenia większych nakładów finansowych, ponieważ koszty użytkowania przedmiotu leasingu są pokrywane z bieżących przychodów firmy, uzyskanych dzięki jego użytkowaniu. (abstrakt oryginalny)

Leasing is a Civil Code governed, civil-law contract under which a leaser passes to a lessee a right to use given goods he owns in return for certain payments, so-called leasing installments. Leasing enables you to lower tax liabilities. In accordance with tax regulations in force, expenses which lessee (user) bears, being a repayment of value of the leased goods specified in the contract, are considered to be tax deductible expenses. In the case of financial leasing, when the subject of leasing is considered to be a lessee asset the tax deductible expense is an interest part of leasing installments and a depreciation. However, in the case of operational leasing (more often chosen by small and medium enterprises), when the subject of leasing is considered to be a leaser asset (financing party), the tax deductible expense is the whole amount of installments and the whole preparatory fee. Thus, leasing installments decrease the base for income taxation. Therefore, leasing as such guarantees access to necessary modern technology (fixed assets and intangible and legal assets) without bearing larger expenses as the costs of goods use are covered of current company incomes, obtained thanks to its use. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Gniewek E., Podstawy prawa cywilnego. Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2005.
  2. Kosacka-Łędzewicz D., Leksykon podatku dochodowego od osób prawnych. Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław 2006.
  3. Kubacki R., Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych. Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław 2006.
  4. Kubacki R., Leksykon podatku dochodowego od osób fizycznych, Tom I, Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław 2006.
  5. Pietrzykowski K., Kodeks cywilny tom II. Komentarz do artykułów 450-1088, Duże Komentarze Becka, Wydawnictwo C.Beck, Warszawa 2005.
  6. Radwański Z., Panowicz-Lipska J., Zobowiązania - część szczegółowa. Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2005.
  7. Wieczorek-Fronia M., Grzybowska M., Zubrzycki J., Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu