BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pogodzińska-Mizdrak Elżbieta (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Finansów i Prawa)
Title
Przegląd ekonomicznych i pozaekonomicznych problemów małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
A Review of Economic And Non - Economic Problems of Polish Small and Medium Sized Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 11, s. 235-249, Bibliogr. poz. 12
Keyword
Rozkład geograficzny, Rachunek kosztów, Rachunkowość, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Geographical distribution, Cost accounting, Accounting, Small business
Note
streszcz., summ..
Abstract
Sektor małych i średnich przedsiębiorstw odgrywa coraz istotniejszą rolę w rozwoju społeczno-gospodarczym i na rynku pracy. Świadczą o tym wysokie wskaźniki ilości tego typu podmiotów w kraju, udziału w PKB, struktury zatrudnienia i zakresu terytorialnego. Wśród czynników wpływających na rozwój ilościowy i jakościowy MSP główną rolę odgrywają czynniki zewnętrzne ekonomiczne i prawne, które z kolei kształtują wewnętrzną politykę działalności przedsiębiorstw, a także znacząco wpływają na organizację rachunkowości oraz finansowe rezultaty gospodarowania.(abstrakt oryginalny)

The smal and medium enterprise sector plays an increasingly important role in social and economic development and on the labour market. His is evidenced by the high number of such businessem, their contribution to the Polish GNP, their employment structure and their wide geographical distribution. The most important factor in their qualitative and quantitative growth is the external economic and legal conditions, which determine the firm's internal policy and have a major effect on the organization of accounting and on financial results.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. A Community Support Programme for Entrepreneurship and Enterprise Competitiveness. Sumary of the resuhs of public consultatio. European Commission, Brussels 2004
 2. Drucker P., F., Zarządzanie w XXI wieku, PWN, Warszawa 2000
 3. Gasparski W., Etyka biegłego rewidenta w teorii, prawie i praktyce, materiały konferencyjne, Jachranka, październik 2006
 4. Hirschleifer J., Inwestment decisions under uncertanity: choice -theorethical approaches, "The Quarterly Journal of Economics" 1965, nr 4
 5. Jaruga A., Jaruga-Baranowska M., Dostosowanie Miądzynarodowych Standardów Rachunkowości do możliwości i potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw, "Rachunkowość" 2001, nr 10
 6. Kierunki działań rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw od 2003 do 2006 roku. Dokument Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2003 r. Warszawa 2003
 7. Martyniuk T, Krajowa czy międzynarodowa rachunkowość dła małych przedsiębiorstw. Rachunkowość wczoraj, dziś i jutro, SKwP, Warszawa 2007
 8. Mielczarek-Skowronek A" Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, C.H. Beck, Warszawa 2003
 9. Mikołajczyk B., Jaruga A., Problem rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw na forum Międzyrządowej Grupy Ekspertów ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Sprawozdawczości ISAR-UNCTAD, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 5(61),SKwP, Warszawa 2001
 10. Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorstw. Mity i rzeczywistość, pod red. F. Misiąga, PWE, Warszawa 2005
 11. Sokołowski J., Opodatkowanie działalności gospodarczej w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000
 12. Wojtyła J., Koszty pracy jako bariera rozwoju małych / średnich przedsiębiorstw. Podstawowe problemy rachunkowości jako dyscypliny naukowej i działalności praktycznej, Katowice 2000.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu