BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pukszto-Polak Iwona
Title
Sprawozdawczy rachunek kosztów w przedsiębiorstwie przemysłu papierniczego
Cost Accounting for Financial Statements Preparation Purposes of a Paper Manufacturer
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 11, s. 251-263, Tab., bibliogr. poz. 5
Keyword
Rachunek kosztów, Rachunkowość, Sprawozdawczość
Cost accounting, Accounting, Reporting
Note
streszcz., summ..
Abstract
Sprawozdawczy rachunek kosztów nazywany również rachunkiem kosztów pełnych pozwala na dostarczenie informacji o kosztach w sposób zapewniający sporządzenie sprawozdania finansowego. W systemie rachunku kosztów pełnych na koszty patrzy się przez pryzmat ich związku z produktami. Koszty grupowane są z podziałem na bezpośrednio i pośrednio produkcyjne. Do kosztów wytworzenia produktu nie zalicza się kosztów ogólnego zarządu i kosztów sprzedaży produktów. Przypisywane są one do okresu sprawozdawczego, w którym są ponoszone i wpływają na wynik finansowy tego okresu. Koszty bezpośrednie w przedsiębiorstwie przemysłu papierniczego grupowane są z podziałem na poszczególne materiały-surowce zużywane w procesie produkcji oraz robociznę bezpośrednią i odnoszone na podstawowe wydziały zajmujące się produkcją papieru gazetowego i siarczanowego. Koszty pośrednie rozliczane są na produkcję papieru gazetowego i produkcję papieru siarczanowego przy wykorzystaniu indywidualnych kluczy rozliczeniowych. Ponieważ wady rachunku kosztów pełnych w znacznym stopniu ograniczają jego przydatność do zarządzania przedsiębiorstwem funkcjonującym w warunkach gospodarki rynkowej, przedsiębiorstwo przemysłu papierniczego mając na uwadze swoje indywidualne potrzeby informacyjne, dla celów decyzyjnych wykorzystuje w ramach sprawozdawczości wewnętrznej rachunek kosztów zmiennych. Zarząd firmy dzięki takiemu rozwiązaniu otrzymuje wiele szczegółowych informacji wspomagających proces decyzyjny, np. dotyczących rentowności grup produktów czy też poszczególnych wydziałów. (abstrakt oryginalny)

Periodical cost accounting is also called total cost accounting permits to supply information about costs in conclusion causes preparing the financial statement. In the total cost accounting system we should look on their prism of connection with products. Costs are classified between direct and indirect product costs. To the all costs of manufactured products are not included the overhead costs of administration and the rest costs of sales manufactured products. They are allocated to reporting period in which they are incurred and affecting on the financial results in current cycle. The direct costs in the paper-manufacture company are grouped in division of separated raw-materials used in process of manufacturing and in cost of labour to the based department dealt with sulphated and newsprint paper production. The indirect costs are settled into newsprint paper production and sulphated paper production in using of individual clearing key. Because of defects the total cost accounting in a significant extent limited its useful for management operating in the market economy. The paper manufacturing com pany considered its individual information needs for its own decision purposes used in inside reporting system of variable cost accounting. The management of company owing to that solution received many particulars supporting decision process for example concerning the profitability of class products or separate department. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Drury C.: Rachunek kosztów. PWN, Warszawa 1995.
  2. Gabrusewicz W, Kamela-Sowińska A, Poetschke H.: Rachunkowość zarządcza. AE w Poznaniu, Poznań 1996.
  3. Jaruga A.A, Nowak W.A, Szychta A.: Rachunkowość zarządcza Koncepcje i zastosowania. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź 1999.
  4. Świderska G.K.: Sprawozdawczy rachunek kosztów, Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. SKWP, Warszawa 2006.
  5. Świderska G.K.: Grzechy główne zarządzających kosztami. "Controlling i Rachunkowość Zarządcza", 206, nr 11.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu