BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mielcarek Jarosław (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Zastosowanie wieloczynnikowej dyskontowej analizy wrażliwości w czasie kryzysu
Application of Multl-Factor Discount Sensitivity Analysis During Crises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 20, s. 319-339, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Analiza wrażliwości, Wartość zaktualizowana netto, Kryzys gospodarczy
Sensitivity analysis, Net present value (NPV), Economic crisis
Note
streszcz., summ..
Abstract
Analiza wrażliwości w pełni ujawnia swoją wartość dla przedsiębiorstwa w okresie kryzysu, recesji czy pogorszenia koniunktury gospodarczej. Dzieje się tak dlatego, że wówczas dochodzi do nagromadzenia się różnego rodzaju zagrożeń. Bez ich rozpoznania nie sposób skutecznie zarządzać przedsiębiorstwem. Szczególne znaczenie mają dwa rodzaje zagrożeń, wynikające z błędów zarządczych. Pierwszy rodzaj bierze się stąd, że podejmowane są decyzje bez rozpoznania zagrożeń, wywoływanych przez ich skutki. Przykładowo, gdyby odpowiednia analiza wrażliwości była sporządzona w Stoczni Szczecińskiej, to nie zostałby podpisany kontrakt na budowę serii statków, którego realizacja była początkiem drogi do jej upadłości. Drugi rodzaj zagrożeń wynika z błędu zaniechania. Nie są bowiem podejmowane z wyprzedzeniem niezbędne decyzje zapobiegawcze, ponieważ nie zostały rozpoznane zagrożenia, które mogą wystąpić w przyszłości. Przykładem może być upadłość w dniu 15 września 2008 r. wielkiego banku inwestycyjnego Lehman Brothers. Niestety, nie przeprowadzono w nim analizy wrażliwości na spadek cen domów jednorodzinnych w Stanach Zjednoczonych i tym samym nie wykryto w porę, jakie to może spowodować zagrożenie dla dalszego istnienia banku. (fragment tekstu)

Analytical research concerning the impact on NPV and IRR of simultaneous change of four key variables required to implement such tools as: operating leverage, operating super leverage, NPV super leverage, NPV super leverage function and its critical points, functions of IRR as the reverse functions to the functions of critical rate of demand growth, families of NPV and IRR functions and IRR points with its trajectories. The application of these tools enabled to explain the extent to which NPV and IRR was responsive lo combined changes in demand (sales volume), selling prices, variable and fixed costs. Discovered threats for investment project were the decision base for rejecting it besides that in basic variant the IRR totals 14,35% at minimal accepted return rate of 7,8%. Application of multi-factor discount sensitivity analysis demonstrated that very few investment projects might fulfill acceptance criteria considering NPV and IRR high sensitivity to characteristic for crises changes in conditions.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Dobija M.: Rachunkowość zarządcza i controlling. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 2. Drury C: Management And Cost Accounting. Thomson Learning, United Kingdom 2005.
 3. Dudycz T.: Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 4. Duhanik M.: Długookresowe rachunki decyzyjne. W: Zarządcze aspekty rachunkowości. Red. T. Kiziukiewicz. PWE, Warszawa 2003.
 5. Leszczyński Z., Wnuk T.: Zarządzanie firmą produkcyjną za pomocą rachunkowości zarządczej i kontrolingu finansowego. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996.
 6. Mielcarek J.: Analiza wrażliwości w rachunkowości zarządczej. Wydawnictwo Target, Poznań 2006.
 7. Nowak E.: Zaawansowana rachunkowość zarządcza. PWE, Warszawa 2003.
 8. Poetschke H.: Instrumenty oceny efektywności decyzji długookresowych. W: Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania. Red. W. Gabrusewicz, A. Kamela-Sowińska, H. Poetschke. PWE, Warszawa 2002.
 9. Sojak S.: Racunkowość zarządcza. Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń 2003.
 10. Świderska G.K., Więcław W.: Ocena efektywności projektów inwestycyjnych. W: Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów. Red. G.K. Świderka. T. 11. Difin, Warszawa 2002.
 11. Szychta A.: Budżetowanie kapitałowe. W: Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania. Red. A.A. Jaruga, W.A. Nowak, A. Szychta. Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ABSOLWENT Sp. z o.o.. Łódź 2001.
 12. Wnuk-Pel T.: Zastosowanie metod oceny efektywności inwestycji w strategicznej rachunkowości zarządczej. W: Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Red. 1. Sobańska. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu