BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nóżka Agnieszka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Rachunek kosztów działań w zarządzaniu wartością jednostek badawczo-rozwojowych - wybrane problemy
The Activity Based Costing in Value Management of Research and Deyelopment Units - the Selected Issues
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 20, s. 341-352, tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Placówki badawczo-rozwojowe, Rachunek kosztów działań
Value Based Management (VBM), R&D facility research, Activity Based Costing (ABC)
Note
streszcz., summ..
Abstract
Koncepcja zarządzania wartością, według której podstawowym celem każdej jednostki jest maksymalizacja jej wartości, jest postrzegana jako fundament nowoczesnego zarządzania. Pojęcie wartości nie jest jednoznaczne. Dodatkowy zaś problem stanowi istnienie różnych grup interesów (stakeholders), z punktu widzenia których można wartość rozpatrywać (wartość dla klientów, właścicieli, konkurentów, pracowników, społeczności lokalnej, państwa). Jednostki badawczo-rozwojowe stoją obecnie przed wieloma nowymi wyzwaniami. W związku z rozpoczętym procesem reformowania systemu nauki i techniki w Polsce konieczna jest zmiana sposobu zarządzania tymi instytucjami, w tym także wykorzystanie nowoczesnych narzędzi i koncepcji zarządzania, do których zalicza się m.in. zarządzanie wartością. Za jeden z instrumentów stanowiących źródło informacji do zarządzania wartością uważa się rachunek kosztów działań (z ang. Activity Based Costing), zwany koncepcją ABC. Celem artykułu jest analiza podstawowego etapu umożliwiającego wykorzystanie koncepcji rachunku kosztów działań do zarządzania wartością JBR, jakim jest podział procesów i działań na tworzące oraz nietworzące wartość. (fragment tekstu)

Value management and profit maximization serve as the base of modern management style. One of the tools to support the value management is the Activity Based Costing. The article introduces the ABC concept into the value management in the R&D Units with particular focus placed on the ABC proposed solutions implemented into the R&D's intricacies.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Horowski W., Kononowicz Ł.: Strategia podnoszenia wartości przedsiębiorstwa w zarządzaniu procesami. "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2002, nr 4.
 2. Marcinkowska M.: Kształtowanie wartości firmy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 3. Miller J.A. (przy współpracy K. Pniewskiego i M. Polakowskiego): Zarządzanie kosztami działań. WIG-Press, Warszawa 2000.
 4. Nóżka A.: Rachunek kosztów w zarządzaniu jednostkami badawczo-rozwojowymi. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008.
 5. Piechota R.: Projektowanie rachunku kosztów działań Activity Based Costing. Difin, Warszawa 2005.
 6. Strategia rozwoju nauki w Polsce do 2015 roku. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa, czerwiec 2007 r. Wersja elektroniczna dokumentu dostępna: http://www.bip. nauka.gov.pl/_gAllery/20/48/2048/20070629_Strategia_Rozwoju_Nauki_w_Polsce_do_2015.pdf (pobrano: 20.02.2009 r.).
 7. Strategiczna rachunkowość zarządcza. Red. E. Nowak. PWE, Warszawa 2008.
 8. The CAM-1 Glossary of Activity-Based Management. Wersja elektroniczna dostępna: http://www.activitybasedmgmt.com/CAM-l.htm (pobrano: 01.03.2009 r.).
 9. Ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych. DzU z 1991 r. nr 44, poz. 194 z późn. zm.; tekst ujednolicony - DzU z 2001 r. nr 33, poz. 338.
 10. Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki. DzU z 2004 r. nr 238, poz. 2390.
 11. Wstępne założenia do zmiany systemu badań naukowych i prac rozwojowych. Ministerstwo Edukacji i Nauki, Warszawa, 3 marca 2006 r. Wersja elektroniczna dokumentu dostępna: http://www.nauka.gov.p1/mn/_ gAllery/16/24/16240/Wstepne_założenia_do_zmiany_systemu_badan_naukowych_i_prac_rozwojowyc h_-_03-03-2006.pdf (pobrano: 24.02.2009 r.).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu