BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kisielewicz Beata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz jego znaczenie dla polskiej gospodarki i środowiska w okresie programowania 2007-2013
The Importance of the Operational Programme Infrastructure and Environment for the Polish Economy and the Environment in the Programming Period 2007-2013
Source
Biblioteka Regionalisty, 2012, nr 12, s. 43-52, tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Ochrona środowiska, Fundusze unijne, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Environmental protection, EU funds, Operational Programme Infrastructure and Environment
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów. W ramach 15 osi priorytetowych programu realizowane są duże inwestycje wpływające pozytywnie na środowisko. Są to m.in. działania wspierające ograniczenie zmian klimatycznych i wzrost znaczenia "zielonej" energii, inwestycje mające na celu usprawnienie i zwiększenie efektywności oraz poprawę bezpieczeństwa systemu transportowego, a także działania z zakresu kultury, dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia oraz szkolnictwa wyższego. Na realizację programu przeznaczono prawie 38 mld euro, z czego ponad 28 mld to wkład wspólnotowy, stanowiący ok. 42% całości unijnych środków zaangażowanych w realizację polityki spójności w Polsce1. Dotychczas beneficjentom PO IiŚ przyznano 81% alokacji wsparcia ze środków wspólnotowych2. (abstrakt oryginalny)

Operational Programme Infrastructure and Environment (OPI&E) is the largest programme in the current programming period. EU involved in its implementation more than 28 billion EUR, which constitutes approx. 42% of all funds for the Cohesion Policy in Poland. 81% of these funds is already allocated. The programme aims at the improvement of Poland and its regions' investment attractiveness through the development of technical infrastructure at the same time protecting and improving the condition of environment, health, maintaining cultural identity and developing territorial cohesion. Within the framework of the programme, large infrastructural investments are implemented within the scope of environmental protection, transport, power industry, culture, national heritage, health care and higher education. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Głąbicka K., Grewiński M.., Polityka spójności społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2005.
 2. Polityka Spójności Unii Europejskiej po 2013 r. Stanowisko Rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Dokumenty problemowe, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009.
 3. Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dokument po konsultacjach społecznych. Streszczenie w języku niespecjalistycznym, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.
 4. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007- -2013, wersja 3.0 zaakceptowana przez Komisję Europejską decyzją z 21 grudnia 2011 r.
 5. Weryfikacja założeń prognozy oddziaływania na środowisko Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Raport końcowy, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2011.
 6. http://ec.europa.eu.
 7. http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
 8. http://www.mrr.gov.pl.
 9. http://www.opi.org.pl/pl/po-iis.
 10. http://www.pois.gov.pl.
 11. http://www.poland.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
2081-4461
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu