BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Trocka Małgorzata (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim)
Title
Rozwiązania w zakresie amortyzacji środków trwałych w świetle przepisów prawa bilansowego i podatkowego
The Solutions in the Area of the Depraciation of Fixed Assets in the Statutory Regulations of Balance and Tax Law
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 11, s. 315-326, Bibliogr. poz. 10
Keyword
Amortyzacja, Środki trwałe, Bilans
Amortization, Fixed assets, Balance sheet
Note
streszcz., summ..
Abstract
Amortyzacja stanowi ważne zagadnienie z punktu widzenia polityki bilansowej podmiotów gospodarczych. W realny sposób wpływa na kształt wyniku finansowego, a także równolegle, poprzez odpisy umorzeniowe zmniejsza wartość środków trwałych. Należy jednak rozpatrywać amortyzację nie tylko w aspekcie bilansowym, ale i podatkowym. Wybór metody amortyzacji, w granicach przewidzianych odpowiednimi uregulowaniami ustawowymi, powinien być dostosowany do potrzeb przedsiębiorstwa zdeterminowanych jego wielkością, kondycją finansową oraz oczekiwaniami, co do wysokości prezentowanych w sprawozdaniach finansowych środków trwałych i wielkości zysku. (abstrakt oryginalny)

The depraciation is an important issue concerning the balance policy of economic entities. It visibly shapes financial results through write off regulations as well as decreases the value of fixed assets.. The depraciation needs to be considered not only in the balance aspect but also in the tax aspect. The choice of the method of depraciation should be adjusted do the needs of entities determined by its size, financial position and expectations concerning the amount of fixed assets and the profit reported in the financial reports. The method should also meet statutory regulations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Czubakowska K.: Wycena aktywów trwałych i ich prezentacja w bilansie [red:] Rachunkowość biznesie, PWE, Warszawa 2006.
  2. Gruza L.: Jaką wybrać metodą amortyzacji środków trwałych. Księgowość i Płace. "Gazeta Prawna" 2003, nr 194.
  3. Michalczuk G.: Wpływ polityki amortyzacyjnej firmy na wynik finansowy [red:] Materiały konferencyjne. Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi. Szczecin 2002.
  4. Sawicki K.: Obliczanie i grupowanie kosztów według rodzaju [red:] Rachunek kosztów. Warszawa 1996.
  5. Skrzypek K.: Nowa amortyzacja jednorazowa nie zawsze korzystna, ,www.ego-spodarka.pl.
  6. Sobczyk G.: Ekonomika gospodarowania środkami trwałymi [red:] Ekonomika małych i średnich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2004.
  7. Trocka M.: Znaczenie pomiaru i wyceny zużycia czynników produkcji w rachunku kosztów i wyników [red:] Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi. Materiały konferencyjne. Szczecin 2002.
  8. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jednolity, Dz. U. z 2002, nr 76, poz.694 z późn. zm.
  9. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z 15 lutego 1992, Dz. U. z 1992 r. Nr 21, poz. 86.
  10. Wieczorek I.: Rachunkowość majątku trwałego. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu