BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Buczkowska Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Polityka bilansowa a cele jednostki gospodarczej
The Ballance Politics and Aims of Economic Unit
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 9, s. 29-38, Tab., bibliogr. poz. 9
Keyword
Polityka bilansowa, Finanse
Balance sheets policy, Finance
Note
streszcz., summ..
Abstract
Jednostka, która podejmuje działalność gospodarczą w warunkach wolnego rynku powinna ustalić swoje cele, środki i metody ich osiągnięcia. Podstawowym zadaniem każdej jednostki powinno być zapewnienie warunków sprzyjających jej długotrwałej działalności i rozwojowi. Stąd też chcąc osiągnąć z góry ustalone cele, jednostka gospodarcza musi prowadzić właściwą politykę w dziedzinie zaopatrzenia, produkcji, sprzedaży, inwestycji, gospodarki finansowej. Wiąże się to z odpowiednim stosowaniem polityki bilansowej. W artykule przedstawiono wpływ polityki bilansowej na realizację celów przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

The economic unit which undertakes the economic activity in the conditions of the free market should establish one's aims, means, and the methods of their achievement. The assurance of favourable conditions for its long-lasting activity and development should be the basic task of every economic unit. Therefore, wanting to reach settled purposes, the economic unit has to lead the proper politics in the field of supply, production, sale, investment, the financial economy. This joins with suitable applying the balance politics. In the article was introduced the influence of the balance politics on the realization of the aims of the enterprise. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Cebrowska T.: Dylematy polityki bilansowej. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 690. Wrocław 1994.
  2. Dmcker P.: Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. PWE, Warszawa 1992.
  3. Kaczmarek M.: Zasady doboru narzędzi polityki bilansowej [red. W. Gos], Vademecum głównego księgowego, PAR, Warszawa 2007.
  4. Kuhlman G.: Bilanztheorie - Bilanzpolitik - Sonderbilanzen, Yerlag Universitats, Rostock 1994.
  5. Moszkowicz M.: Identyfikacja przedsiębiorstwa [red. M. Moszkowicz], Zarządzanie strategiczne. Systemowa koncepcja biznesu, PWE, Warszawa 2005.
  6. Nizińska K.: Strategia w zarządzaniu przedsiębiorstwem [red. M. Stmżycki], Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, SGH, Warszawa 1998.
  7. Obłój K.: Strategia organizacji. PWE, Warszawa 1998.
  8. Sawicki K.: Polityka bilansowa Jako narzędzie zarządzania firmą [red. K. Sawicki], Polityka bilansowa i analiza finansowa, nowoczesne instrumenty zarządzania firmą. Ekspert, Wrocław 2001.
  9. G. Wohe: Die Handels - und Steuerbilanz. Yerlag F. Yahlen, Munchen 1990.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu