BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czubakowska Ksenia (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Metoda konsolidacji proporcjonalnej i metoda praw własności po zmianach w ustawie o rachunkowości
The Proportional Consolidation Method and the Equity Method After the Changes Made to the Accounting Act
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 9, s. 39-50, Tab., bibliogr. poz. 4
Keyword
Rachunkowość, Finanse, Konsolidacja
Accounting, Finance, Consolidation
Note
streszcz., summ..
Abstract
Kolejna zmiana ustawy o rachunkowości precyzuje nazewnictwo i rodzaje powiązań pomiędzy jednostkami grupy kapitałowej, określa jej skład oraz wprowadza zmiany do metod sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Zmiany metody konsolidacji proporcjonalnej polegają na dokładniejszym wyznaczeniu podmiotów biorących udział w konsolidacji oraz dostosowaniu terminologii charakterystycznej dla powiązań jednostek w grupie kapitałowej. Przy metodzie praw własności podkreślono znaczenie wyceny udziałów w jednostkach podporządkowanych i ich wykazanie w odpowiednich pozycjach bilansu. Zmiany w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych grupy kapitałowej mają zastosowanie do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2009 roku. (abstrakt oryginalny)

Another change of the Accounting Act specify the names and types of the interrelation between parts of a group, defines its composition, and introduces changes to the methods of preparing consolidated financial statements. The changes of the proportional consolidation method consist in the more precise designation of entities taking part in the consolidation and the adjustment of the terminology specific for the interrelation of the entities within the group. As for the equity method, the importance of valuation of the interests on a subsidiary undertaking was emphasised as well as their presentation in the correct balance sheet items. The changes related to preparing the consolidated financial statements will be applied to the financial statements prepared for the accounting year starting in 2009. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Remlein M.: Sprawozdanie finansowe grup kapitałowych - metody konsolidacji. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2001.
  2. Międzynarodowe Standardy Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), 1. I, MSR 28, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
  3. Rozporządzenie ministra finansów z 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń sprawozdania finansowego jednostek powiązanych (Dz.U. Nr 152, poz. 1729).
  4. Ustawa z 29.09.1994 roku o rachunkowości, tekst jednolity Dz.U nr 76, poz. 694 oraz zmiany z 18 marca 2008 roku.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu