BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Podedworna-Tarnowska Dorota (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Perspektywy rozwoju rynku obligacji korporacyjnych w Polsce
The Perspectives of Corporate Bonds Market in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 16, s. 497-506, tab., wykr., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Rynek obligacji, Obligacje korporacyjne, Instrumenty finansowe
Bond market, Corporate bonds, Financial instruments
Note
streszcz., summ.
Abstract
Emisja obligacji jest elastyczną formą pozyskania kapitału z zewnątrz przedsiębiorstwa, która niesie za sobą wiele udogodnień dla przedsiębiorstw. W Polsce tego typu finansowanie nie jest rozpo­wszechnione, natomiast w krajach rozwiniętych gospodarczo jest to jedna z najczęściej wykorzysty­wanych form zasilenia kapitałowego z zewnątrz przedsiębiorstwa. Wpływa na to szereg uwarunko­wań, wśród których należy wymienić m.in. niską płynność tego rynku, brak zainteresowania inwesto­rów tego typu papierami. Można przypuszczać, że w obecnej sytuacji gospodarczej rozwój rynku ob­ligacji korporacyjnych w najbliższym czasie ulegnie znacznemu przyspieszeniu. (abstrakt oryginalny)

Issue of the corporate bonds is flexible source of outside financing, which brings a lot of ad- vantages for corporations. In Poland that type of financing is not very popular, but in high developed countries it is one of the most important sources of outside capital. A lot of reasons influence that, e.g. poor liquidity of that market, lack of investors interested in such kind of securities. But in the current economic circumstances it is certain, that the corporate bond market is going to grow faster in the nearest future.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Antkiewicz S.: Pozyskiwanie kapitału poprzez emisję obligacji korporacyjnych. W: Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków. Red. M. Panfil. Difin, Warszawa 2008.
 2. Atril P.: Financial Management for Decision Makers. Prentice Hall 2006.
 3. Emisja obligacji w zastępstwie kredytu?, www.finanse.egospodarka.pl, 23.12.2008 r.
 4. Ferber E.: Wszystko o obligacjach. WIG-Press, Warszawa 1996.
 5. Hawawini G., Viallet C.: Finance for Executives: Managing for Value Creation. Thomson, South-Western 2007.
 6. Juszczak A.: Kapitał dłużny z emisji obligacji przedsiębiorstw w Polsce w latach 2003-2007. W: Rynek kapitałowy w Polsce i na świecie - jak mądrze inwestować. Red. S. Buczek, A. Fierla. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 7. Niedziółka P.: Pozyskiwanie kapitału przez podmioty gospodarujące drogą emisji papierów udziałowych i dłużnych w Polsce a finansowanie za pomocą kredytu bankowego. W: Bankowość detaliczna. Potrzeby, szanse, zagrożenia. Red. G. Rytelewska. PWE, Warszawa 2005.
 8. Podedworna-Tarnowska D.: Emisja akcji uprzywilejowanych. W: Finansowanie rozwojuprzedsiębior- stwa. Studia przypadków. Red. M. Panfil. Difin, Warszawa 2008.
 9. Polish Corporates Face Economic Slowdown and Funding Challenges in 2009, www.fitchpolska- .com.pl, 18.02.2009 r.
 10. Produkt Krajowy Brutto w IVkwartale 2008 roku, www.stat.gov.pl, 18.02.2009 r.
 11. Rachunki kwartalne Produktu Krajowego Brutto w latach 2000-2005. GUS, Warszawa, październik 2006.
 12. Rachunki kwartalne Produktu Krajowego Brutto w latach 2003-2007. GUS, Warszawa, listopad 2008.
 13. Ustawa z 29 czerwca 1995 roku o obligacjach, DzU 1995, nr 83, poz. 420, z późn. zm.
 14. Vernimmen P.: Corporate Finance. Theory and practice. John Wiley & Sons, Ltd 2005.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu