BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dyhdalewicz Anna (Politechnika Białostocka)
Title
Strategia przedsiębiorstwa handlowego a zbilansowana karta wyników
Strategy of Trading Enterprises vs. Balanced Scorecard
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 9, s. 51-59, Tab., bibliogr. poz. 8
Keyword
Rachunkowość, Strategia przedsiębiorstwa, Konsolidacja
Accounting, Corporation strategies, Consolidation
Note
streszcz., summ..
Abstract
Zbilansowana karta wyników jest nowoczesnym narzędziem wykorzystywanym do strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem. Zawiera ona najważniejsze parametry efektywności przedsiębiorstwa zagregowane w czterech perspektywach: finansowej, klienta, procesów wewnętrznych oraz rozwoju i wiedzy. Odpowiednio skonstruowany system pomiaru wyników, dostosowany do specyfiki działalności przedsiębiorstwa handlowego może być narzędziem pomocnym przy realizowaniu obranej w nim strategii oraz narzędziem rzeczywistej poprawy efektywności działalności i zwiększenia konkurencyjności. (abstrakt oryginalny)

A Balanced Scorecard is a modern tool used in strategic management of the enterprise. It includes the most important parameters of the enterprise effectiveness aggregated in four perspectives: financial, of the client, internal processes, development and knowledge. A suitably constructed system of measuring the results, adjusted to specific activity of a trading enterprise, may be a suitable tool helpful with realization of chosen strategy and a tool of actual improvement of activity effectiveness and increase of the competitiveness. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Garbarski L., Rudcowski I., Wrzosek W., Marketing, PWE, Warszawa 2000.
  2. Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
  3. Kotler Ph, Marketing, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2005.
  4. Nita B., Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2008.
  5. Piosik A., Zasady rachunkowości zarządczej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  6. Sierpińska M., Niedbała B., Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
  7. Sławińska M., Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym, PWE, Warszawa 2002.
  8. Szulce H., Struktury i strategie w handlu, PWE, Warszawa 1998.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu