BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gierusz Barbara (Uniwersytet Gdański), Martyniuk Teresa (Uniwersytet Gdański)
Title
Jakość informacji sprawozdawczych w świetle społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa
The Information's Quality Within the Companies' Social Responsibility
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 9, s. 71-82, Rys., tab., bibliogr. poz. 12
Keyword
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Przedsiębiorstwo, Sprawozdawczość, Cechy jakościowe
Corporate Social Responsibility (CSR), Enterprises, Reporting, Quality characteristics
Note
streszcz., summ..
Abstract
W gospodarce globalnej bardzo ważnym elementem staje się jakość i wiarygodność informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym. Ocena rocznego sprawozdania finansowego, jego prawidłowości, rzetelności i jasności dla społecznej odpowiedzialności powinna stać się regułą a nie obowiązkiem tyko dla ograniczonej grupy przedsiębiorstw. Obiektywizm i wierne przedstawienie stanu rzeczywistości uznane jest za konieczne cechy wiarygodnego odpowiedzialnego społecznie systemu rachunkowości. Zaprezentowany w sprawozdaniu wizerunek przedsiębiorstwa nie może być sprzeczny z nadrzędną zasadą rachunkowości, jaką jest pokazanie obrazu jednostki w sposób możliwie najbardziej rzetelny i prawdziwy. W referacie wskazano jakie cechy jakościowe powinno mieć sprawozdanie finansowe w aspekcie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CRS). (abstrakt oryginalny)

In the global economy the quality of the financial statements is very important. The appraisal of the annual financial statements within the companies' social responsibility should be obligatory to all enterprises, not just for a limited group of them. The true and fair financial dates presentation is the element of the proper social responsible accounting system. The article defines the characteristics of the financial statement according to the companies' social responsibility. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Backer M.: Modem Accounting Theory, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1966.
 2. Bielecki J.K.: Kreatywna etyka, w: Ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, red. J. Giemsz, ODDK, Gdańsk 2002.
 3. Cebrowska T.: Dylematy polityki bilansowej. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 690/1994.
 4. Giemsz J.: Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości. Pojęcia, klasyfikacja, zakres ujawnień, ODDK, Gdańsk 2005.
 5. Jamga A.: Wpływ międzynarodowych i krajowych regulacji sprawozdawczości finansowej i auditingu na zmiany w praktyce rachunkowości, red. 1. Sobańska, A. Szychta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
 6. Micherda B.: Wiarygodność istotną cechą sprawozdania finansowego, Forum Rachunkowości nr 1/2007.
 7. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, SKwP, Warszawa 2004.
 8. Turyna J.: Standardy Rachunkowości, MSR-US GAAP-polskie ustawodawstwo, Difin, Warszawa 2003.
 9. Rybak M.: Etyka Menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wyd PWN 2004.
 10. Sawicki K.: Polityka bilansowa a regulacje ustawowe w zakresie rachunkowości. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP, 1995, nr 32.
 11. Walińska E.: Międzynarodowe standardy rachunkowości. Ogólne zasady pomiaru i prezentacji pozycji bilansu i rachunku wyników. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 12. Wprowadzenie do rachunkowości spółek. Bilansowanie majątku i kapitałów, red. J. Weber i M. Kufel, Bielsko-Biała 1993.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu