BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wilmowska Zofia (Politechnika Wrocławska), Stanisław Leviński vel Iwański (Politechnika Wrocławska)
Title
Badanie wpływu struktury finansowej na wartość spółki
The Identification of Influence of Financial Structure Construction on Market Value of Company
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 16, s. 517-530, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Struktura finansowania przedsiębiorstw, Wartość przedsiębiorstwa, Spółki
Structure of corporate financing, Enterprise value, Companies
Note
streszcz., summ.
Abstract
Kształtowanie struktury finansowej przedsiębiorstwa, a w szczególności struktury kapitałowej polega na zachowaniu odpowiednich proporcji pomiędzy kapitałem własnym i kapitałem obcym sta­nowiących kapitał stały. Środki obce angażowane w finansowanie majątku trwałego powodują wzrost ryzyka niewypłacalności przedsiębiorstwa, a z drugiej strony korzystanie z finansowania obcego po­woduje wzrost stopy rentowności kapitałów własnych ROE. artykule przedstawiono wyniki badań zależności między strukturą kapitałową spółek, a wartością kreowaną dla akcjonariuszy. Badano empirycznie wpływ struktury kapitałowej wybranych spółek obecnych na WGPW z ich wartością rynko­wą mierzoną MVA - wskaźnikiem wartości dodanej. (abstrakt oryginalny)

Financial structure construction, especially capital structure, means right proportion between equity and debt capital building. From the one side, debt capital engaged in asset financing causes growth of financial risk and from the second side causes rate of return ROE increasing. In the paper the results of researches of dependence of company capital structure and its market value added measured by MVA are presented. Selected companies from WSE were investigated (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Donaldson G.: Corporate Debt Capacity: A Study of Corporate Debt Policy and Determination ofDebt Capacity. Boston Graduate School of Business Administration, Boston 1961.
 2. Dudycz T.: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, War­szawa 2005.
 3. Duliniec A.: Finansowanie przedsiębiorstwa. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 4. Durand D.: Cost of Debt and Eąuity Funds for Business. Trends and Problems of Measurement. Conference on Research in Business Finance. National Beaureau of Economic Research, New York 1952.
 5. Gajdka J.: Teorie struictury kapitału i ich aplikacja w warunkach polskich. Wydawnictwo Uniwer­sytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 6. Modigliani F,, Miller M.H.: The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory ofInvest-ment. "he American Economic Review" 1958, vol. 48, nr 3.
 7. Rappaport A.: Creating Shareholder Value. The New Standard for Business Performance. The Free Press, A Division of Macmillan, New York 1986.
 8. Szczepankowski P.: Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 41-45.
 9. Wilimowska Z., Wilimowski M.: Sztuka zarządzania finansami. Oficyna Wydawnicza OPO, Bydgoszcz 2002.
 10. Wilimowska Z.: Capital structure in value based management process. Struktura kapitałowa w procesie zarządzania wartością spółki. W: Information Systems Architecture and Technology ISAT 2004. Proceedings of the 25th International Scientific School, Information models, concepts, tools and applications. Red. A. Grzech, Z. Wilimowska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wro­cławskiej, Wrocław 2004.
 11. Wilimowska Z. Seretna-Sałamaj D.: The analysis of capital structure of Polish enterprises. Ma­teriały konferencyjne ISAT'2005 Information Systems Applications and Technology. Red. Z. Wi­limowska, A. Grzech. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005.
 12. Wilimowska Z.: Risk modelling in value based management process. W: Proceedings of the Fifth Asia-Pacific Industrial Engineering and Management Systems Conference 2004 [dokument elek­troniczny], Red. E. Kozan. Gold Coast, Australia, 12-15 December 2004. Brisbane: School of Mathematical Sciences. Queensland University of Technology, cop. 2004.
 13. Wilimowska Z.: Struktura kapitałowa w koncepcji zarządzania przez wartość. W: Wartość jako kryterium efektywności. Red. T. Dudycz. INDYGO ZAHIR MEDIA, Wrocław 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu