BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Korzeb Zbigniew (Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży)
Title
Wpływ fuzji i przejęć w polskim sektorze bankowym na ceny produktów i usług oferowanych przez banki komercyjne
The Influence of Mergers and Acquisitions in the Polish Banking Sector upon Prices of Products and Services Offered by Commercial Banks
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 16, s. 557-563, tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Fuzje i przejęcia, Sektor bankowy, Ceny, Produkty bankowe, Usługi bankowe
Mergers and acquisitions, Banking sector, Prices, Bank product, Banking services
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule dokonano analizy wpływu fuzji i przejęć w polskim sektorze bankowym na ceny produktów i usług oferowanych przez banki komercyjne. Badaniem objęto dziesięć największych tego typu przedsięwzięć. W efekcie fuzji dostrzegane są korzystne dla klientów tendencje, zachodzące w zmianach oprocentowania rachunków rozliczeniowych oraz kredytów gotówkowych dla ludności. W przypadku depozytów terminowych po pierwszym roku, w którym nie podejmowano radykalnych decyzji w zakresie oprocentowania tych produktów, kolejne lata przynosiły wyraźne obniżenie rzeczy­wistych stawek w porównaniu z oczekiwanymi wartościami, ustalonymi na podstawie funkcji regresji. Rezultatem przejęć jest natomiast systematyczne zaniżanie oprocentowania depozytów, przy jednoczes­nym stosowaniu neutralnej polityki wobec oprocentowania kredytów gotówkowych dla ludności. (abstrakt oryginalny)

The article presents an analysis of the influence of mergers and acquisitions in the Polish bank­ing sector upon prices of products and services offered by commercial banks. The research concerned ten largest business investments of this type. Mergers resulted in tendencies favourable to customers, as far as interest rates on clearing accounts and consumer credits were concerned. In the case of time deposits, after the first year without any radical decisions concerning interest on those products, following years brought a significant lowering of effective rates, in comparison to the expected values established on the basis of the regression function. The result of takeovers, on the other hand, was the systematic reduction of interest on deposits, with a simultaneous neutral policy concerning cash consumer credits.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Berger A.N., Demsetz R.S., Strahan P.E.: The Consolidation of the Financial Services Industry: Cau­ses, Consequences and Implications for the Future. "Journal of Banking & Finance" 1999, 23(2-4).
 2. Berger A.N., Miller N.H., Petersen M.A., Rajan R.G., Stein J.C.: Does Function Follow Organizatio- nal Form? Evidence from the Lending Practices of Large and Small Banks. "Journal of Finan­cial Economics" 2005, 76(2).
 3. Berger A.N., Saunders A., Scalise J.M., Udell G.F.: The Effects of Bank Mergers and Acquisitions on Small Business Lending. "Journal of Financial Economics" 1998, 50(2).
 4. Focarelli D., Panetta F.: Are Mergers Beneficial to Consumers? Evidence from the Market for Bank Deposits. "The American Economic Review" 2003, 93(4).
 5. Garmaise M.J., Moskowitz T.J.: Bank Mergers and Crime: The Real and Social Effects of Credit Mar­ket Competition. "Journal of Finance" 2006, 61(2).
 6. Hannan T.H., Prager R.A., Multimarket Bank Pricing: An Empirical Investigation of Deposit Interest Rates, "Journal of Economics and Business" 2006, 58(3).
 7. Hawawini G., Swary I.: Mergers and Acquisitions in the U.S. Banking Industry. Evidence from the Capital Markets. North-Holland, New York 1990.
 8. Kahn Ch.M., Pennacchi G., Sopranzetti B.J.: Bank Consolidation and the Dynamics of Consumer Loan Interest Rates. "Journal of Business" 2005, 78(1).
 9. Focarelli D., Panetta F.: Are Mergers Beneficial to Consumers? Evidence from the Market for Bank Deposits. "American Economic Review" 2003, 93(4).
 10. Perloff J.M., Karp L.S., Golan A.: Estimating Market Power and Strategies. Cambridge University Press, New York 2007.
 11. Zarutskie R.: Evidence of the Effects of Bank Competition on Firm Borrowing and Investment. "Jour­nal of Financial Economics" 2006, 81(3).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu