BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Iwasieczko Beata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Markiewicz Dominika
Title
Ujawnianie kapitału własnego a ład korporacyjny
Disclosure of Information of Owners' Equity Versus Corporate Governance
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 9, s. 127-135, Bibliogr. poz. 9
Keyword
Rachunkowość, Kapitał własny
Accounting, Ownership capital
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest wskazanie na fakt, że: stosowanie zasad ładu korporacyjnego wymaga dodatkowych ujawnień w sprawozdaniu finansowym - co do kapitału własnego - (np. wycena aktywów i pasywów - ustalanie np. wartości godziwej, ocena kosztu kapitału itp.) a także ujawnień informacji związanych z uzyskiwaniem, alokacją i zarządzaniem kapitałami. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is to indicate that the systems of corporate governance determine more discloses of owners' equity (for example - parameters of valuation of assets and liabilities - fair value, cost of capital) and discloses of information of alocation, management of capitals. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Aluchna M.: Przejrzystość jako element nadzoru korporacyjnego. Wyzwania dla spółek giełdowych, cz. 2. "E-mentor", 2006, nr 1.
  2. Cebrowska T.: Bilansowanie kapitału własnego, w: Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, SKwP, Warszawa 1999, nr 51.
  3. Gos W.: Szacunki jako parametr wartości aktywów i pasywów, w: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej, red. Nauk, red. B. Micherda, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów, Katedra Rachunkowości Finansowej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2007.
  4. Jarugowa A., Martyniuk T., Gierusz J. i inni: Komentarz do ustawy o rachunkowości. Rachunkowość - MSR - Podatki, red. A. Jarugowa, T. Martyniuk, ODDG Gdańsk 2002.
  5. Jerzemowska A..' Nadzór korporacyjny, PWE Warszawa 2002.
  6. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) obejmujące Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Interpretacje według stanu na dzień 31 marca 2004, SKwP.
  7. Łukasik G.: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2007.
  8. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 108/2006 ) z dnia 11.o 1.2006 zmnieniające roz- porządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące niektóre międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie strukturze Rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego strukturze Rady strukturze odniesieniu do MSSF 1,4,6, strukturze 7, MSR 1, 14, 17, 32, 33 i 39, Interpretacji 6 Komitetu de. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC), Dziennik Urzędowy UE strukturze 24/1 z 27.1.2006).
  9. Zalega K.: Systemy corporate govemance a efektywność zarządzania spółką kapitałową, SGH, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu