BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wójcikowski Rafał (Politechnika Łódzka), Mordzak Monika (Politechnika Łódzka), Życzkowska Marlena (Politechnika Łódzka)
Title
Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw na przykładzie sektora bankowego
Mergers and Acguisitions of Enterprises on the Example of the Banking Sector
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 16, s. 577-589, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Fuzje i przejęcia, Sektor bankowy
Mergers and acquisitions, Banking sector
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem naszej pracy jest ukazanie burzliwych zmian, jakie zaszły i nadal zachodzą w kwestii fuzji i przejęć w sektorze bankowym. W referacie został przedstawiony i poparty przykładami zakres teoretyczny fuzji i przejęć. Dokonując analizy zjawiska zarówno w Polsce, jaki i na świecie doszliśmy do wniosku, iż cel pracy został osiągnięty. Z roku na rok zwiększa się liczba przejęć banków. Poprzez łączenie się z innymi stają się bardziej konkurencyjne na rynku. Doskonałym potwierdzeniem tej tezy jest fakt coraz większej liczby tego typu praktyk na świecie w ostatnim dziesięcioleciu. Wiele banków przetrwało dzięki procesom konsolidacyjnym, Kolejne lata pokażą, czy tendencje te maję szanse utrzy­mania się na rynku. (abstrakt oryginalny)

The aim of our paper is to present turbulent changes that happened and are still happening with mergers and acąuisitions within the banking sector. In the paper, the theoretical rangę of mergers and acąuisitions supported by examples was presented. While analyzing the phenomenon, both in Poland and in the world, we came to the conclusion that the aim of the paper was achieved. From year to year, the number of bank acąuisitions is increasing. Banks are becoming more competitive on the mar­ket by merging with other banks. An excellent example to prove the thesis is the fact, that more and more of these practices were being performed in the world during the last decade. Many banks survived by consolidation processes. The consecutive years will show whether these tendencies are able to hołd on to the market. . (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Apetyt na więcej? Raport KPMG Corporate Finanse, lipiec 2006.
  2. Buk H.: Nowoczesne zarządzanie finansami. Planowanie i kontrola. Wydawnictwo C.H.Beck, War­szawa 2006.
  3. Edwards J., Fisher K.: Banks, Finance andInvestment in Germany. Cambridge Uniwersity Press, Cam­bridge 1994.
  4. Frąckowiak W.: Fuzje i przejęcia. PWE, Warszawa 2009.
  5. Gordziejewicz T.: Największe fuzje i przejęcia firm. "Magazyn Top Menedżerów" 2007, nr 11.
  6. http://www.nbp.pl/Home.aspx?f=publik;acje/bank_ijfl-edyt/2005_08/buszko.html.
  7. Kamaszewski R, Kowalik R: "FORBES" 2009, nr 02/09.
  8. Reed S.F., Reed L.A.: The Art ofM&A. A Merger and Acąuisition Buyout Guide. Irwin, New York 1995.
  9. Rosa A.: Fuzje w sektorze finansowym w Polsce w dobie globalizacji. Zeszyty Naukowe Instytutu Eko­nomii i Zarządzania.
  10. Suszyński C: Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu