BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zyguła Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Teoria i praktyka wrogich przejęć, czyli Vistula & Wólczanka przejmuje Kruka
Kruk versus Vistula & Wólczanka-Theory and Practice of the Hostile Takeovers
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 16, s. 591-601, bibliogr. 23 poz.
Keyword
Kontrola, Przejęcie przedsiębiorstwa, Fuzje i przejęcia, Wrogie przejęcie
Control, Corporate acquisitions, Mergers and acquisitions, Hostile takeover
Note
streszcz., summ.
Company
Vistula&Wólczanka, Kruk
,
Abstract
W praktyce gospodarczej można spotkać się z wieloma formami fuzji i przejęć. Najbardziej spektakularną wśród nich, choć relatywnie rzadko występującą na rynku, jednakże zawsze wzbudzają­cą duże emocje, jest transakcja tzw. wrogiego przejęcia. Artykuł ma na celu przybliżenie problematyki związanej z transakcjami wrogich przejęć. Kon­centruje się on zarówno na działaniach podejmowanych przez spółkę-nabywcę, jak i spółkę będącą obiektem wrogiego przejęcia. W artykule wykorzystując przykład wrogiego przejęcia W. Kruka SA przez Vistulę&Wólczankę SA zaprezentowano i oceniono strategie zarówno ataku, jak i obrony, za­stosowane przez spółki będące stronami konfliktu. (abstrakt oryginalny)

On the market for corporate control various types of mergers and acquisitions take place. Be­tween those transactions, the "hostile takeover" is the most spectacular and at the same time evoking high emotions, but relatively rarely appearing transaction. The purpose of this article among the others is: introducing the hostile takeovers' subject-matter, presentation the bidder and target company's action. On the example of the Vistula & Wólczanka Kruk's hostile takeover bid, the article familiarize and assess the attack, as well as the defense strategies used by companies being the parts of the conflict. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Coyle B.: Mergers and Acquisitions. CIB Publishing 2000.
 2. Famielec J.: Superson-Polowiec B., Wydymus Z.: Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa na rynku globalnym. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Kraków 1999.
 3. Fuzje, przejęcia. Wybrane aspekty integracji. Red. A. Herdan: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloń­skiego, Kraków 2008.
 4. Gaughan P.A.: Mergers, Acquisitions, and Corporate Restructurings. John Wiley & Sons 1999.
 5. Grzegorzewski Z.: Urogieprzejęcia. "CEO" 2008, nr 9, http://ceo.cxo.pl/artykuly/59338/Wrogie.przejecia.html.
 6. Hazel J.: Fuzje i przejęcia. Narzędzie podejmowania decyzji strategicznych. LIBER, Warszawa 2000.
 7. Janiszewski H.: Lekcja Kruka. "Rzeczpospolita" 03.06.2008, http://www.rp.pl/artykul/143046.html.
 8. Laskowska M.: Jerzy Mazgaj odkrywa karty. "Puls Biznesu" 26.06.2008, http://www.pb.pl/Default2. aspx?ArticleID=3c53da6e-cd02-414c-9c50-c39d81a58232.
 9. Laskowska M.: Zaczyna się polowanie na Kruka. "Puls Biznesu" 06.05.2008, http://www.pb.pl/Default2.aspx?ArticleID=f5114e31-d016-42e5-90b3-488b5e47b159.
 10. Lefanowicz C.E., Robinson J.R., Smith R.: Golden parachutes and managerial incentives in corpo­rate acquisitions: evidence from the 1980s and 1990s. "Journal of Corporate Finance" 2000, nr 6.
 11. Mazurkiewicz P.: U. Kruk trudny do przejęcia. "Rzeczpospolita" 24.05.2008, http://www.rp.pl/artykul/138570.html.
 12. Mitchell M.L., Lebn K.: Do Bad Bidders Become Good Targets? W: Readings in Mergers and Acqu- isitions. Red. P.A. Gaughan. Blackwell 1994.
 13. Molin J.: Optimal deterrence and inducement of takeovers: An analysis of poison pills and dilution. Stockholm School of Economics 1996, Working Paper nr 102.
 14. Naszkowska K.: Twarda sztuka z tego Eruka. "Gazeta Wyborcza" 05.082008, http://wyborcza.pl/ 1,75480,5547179,Twarda_sztuka_z_tego_Kruka.html.
 15. Pelowski W.: Luksus Eruka nie chce się tanio sprzedać Vistuli. "Gazeta Wyborcza" 05.05.2008, http:/ /gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,52981,5182378.html.
 16. Ritch H.L.: Pursuing Acquisition Candidates. W: The Mergers and Acquisitions Handbook. Red. M.L. Rock. McGraw Hill 1987.
 17. Roll R.: The Hubris Hypothesis of Corporate Takeovers. W: Readings in Merger and Acquisitions. Red. P.A. Gaughan. Blackwell 1994.
 18. Singh R.: Takeover Bidding with Toeholds: The Case of the Owner 's Curse. "The Review of Financial Studies" 1998, t. 11, nr 4.
 19. Solska J.: Jajo Eruka. "Polityka" 2008, nr 32.
 20. Sudarsanam S.: Fuzje i przejęcia. WIG-Press, Warszawa 1998.
 21. Ustawa z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (DzU 2000, nr 94, poz. 1037, z poźn. zm.).
 22. Ustawa z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (DzU 2005, nr 184, poz. 1539, z poźn. zm.).
 23. Zając Cz.: Społeczne i organizacyjne problemy przejęć i fuzji przedsiębiorstw. Wydawnictwo Akade­mii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2005.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu