BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaworska Elżbieta (Akademia Rolnicza w Szczecinie)
Title
Rachunkowość na potrzeby formułowania i realizacji strategii zrównoważonego wzrostu
Accounting for Needs of Formularization and Realization of Sustainable Corporate Growth
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 9, s. 147-157, Rys. tab., bibliogr. poz. 16
Keyword
Rachunkowość, Strategia przedsiębiorstwa, Rozwój zrównoważony
Accounting, Corporation strategies, Sustainable development
Note
streszcz., summ..
Abstract
Wzrost i rozwój przedsiębiorstwa nie mogą być konsekwencją nieprzemyślanych działań, lecz rezultatem starannie przygotowanych strategii, zawierających plany długoterminowych zamierzeń przekładanych następnie na działania taktyczne i operacyjne. Strategia zrównoważonego wzrostu przedsiębiorstwa opiera się na przenikaniu się oraz wzajemnej zależności i spójności między tempem wzrostu a możliwościami operacyjnymi jednostki. Proces formułowania i realizacji strategii wspiera rachunkowość, którą można wykorzystać w obszarze planowania, kontroli i analizy zrównoważonego wzrostu przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

Corporate growth and development can not be the consequence of unconsidered operations, but they should be the result of carefully prepared strategies, which contain the plans of long term purposes translated into tactical and operational actions. The strategy of sustainable corporate growth is based on the interpenetration and the interrelationship and the cohesion between the rate of growth and operating possibilities of the enterprise. The process of formularization and realization of strategy is supported by the accounting, which can be used in the area of the planning, control and analysis of the sustainable corporate growth. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Bamey J.B.: Gaining and sustaining competitive advantage. Addison-Wesley, New York 1997.
 2. Gilbert D., Hartman E., Mauriel J., Frejman E.: A logie for Strategy. Ballinger Press, Boston 1988.
 3. Gliński B., Kuc B.R., Fohyn H.: Menedżeryzm. Strategie. Zarządzanie. Wyd. Key Test, Warszawa 2000.
 4. Jaworska E.: Kształtowanie zrównoważonego wzrostu przedsiębiorstwa, w: Strategiczna rachunkowość zarządcza, red. E. Nowak, PWE, Warszawa 2008.
 5. Komorowski J.: Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie. ODDK, Gdańsk 2001.
 6. Marchesnay M.: Zarządzanie strategiczne. Geneza i rozwój. Poltext, Warszawa 1994.
 7. Mintzberg H.: The rise and fali of strategie planning. Preconceiving rolesfor plan¬ning, plans andplanners. The Free Press, New York 1994.
 8. Obłój K.: Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwalej przewagi konkurencyjnej. PWE, Warszawa 2001.
 9. Piechota R.: Kształtowanie przepływów informacyjnych w procesie funkcjonowania controllingu logistyki, w: Kierunki rozwoju controllingu a praktyka polskich przedsiębiorstw, red. E. Nowak, PN AE Wrocław nr 987, Wrocław 2003.
 10. Quinn J.B.: Strategies for change. Logical incrementalism. R.D. Irvin, Homewood 1980.
 11. U. Rue L.W., Holland P.G.: Strategie Management. McGraw Hill Publishing Company, New York 1989.
 12. Słownik wyrazów obcych PWN. PWN 2006, http://www.swo.pwn.pl.
 13. Stabryła A.: Zarządzanie rozwojem firmy. Wyd. AE w Krakowie, Kraków 1996.
 14. Steiner G.A., Miner J.B., Gray E.: Management Policy and Strategy. 3rd Edition, Macmillan Publ., New York 1986.
 15. Stoner J.A., Freeman R.E., Gilbert D.R., Jr.: Kierowanie. PWE, Warszawa 1999.
 16. Tilles S.: How To Evaluate Corporate Strategy. "Harvard Business Review", July-August 1963.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu