BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Caputa Wiesław (Politechnika Śląska)
Title
Pomiar kapitału klienta w systemie rachunkowości
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 19, s. 37-55, rys., bibliogr. 26 poz.
Keyword
Rachunkowość, Kapitał, Klient, Kapitał klienta
Accounting, Capital, Customer, Customer capital
Note
streszcz., summ..
Abstract
Zmiany zachodzące w otoczeniu współczesnego przedsiębiorstwa skutkują nasileniem walki konkurencyjnej, która w swojej istocie sprowadza się do walki o pozyskanie kapitału. Zasadniczym źródłem kapitału dla przedsiębiorstwa jest klient, który wybierając na rynku produkt przedsiębiorstwa pozwala na przekształcenie kosztów związanych z jego kreacją w korzyści. Jakość bazy klientów determinuje wysokość obecnych i przyszłych strumieni pieniężnych generowanych przez przedsiębiorstwo. W istocie mamy więc do czynienia z kapitałem klientów, którym przedsiębiorstwo powinno zarządzać w taki sposób, by maksymalizować korzyści płynące z zaangażowanego kapitału. Zarządzanie kapitałem klienta wymaga jego pomiaru. Stąd też celem artykułu jest prezentacja wybranych metod pomiaru kapitału klienta oraz możliwości wykorzystania w tym zakresie systemu informacyjnego rachunkowości. Kluczową tezę opracowania jest stwierdzenie, że system informacyjny rachunkowości koncentrując się na danych finansowych, nie opisuje kluczowych czynników kreujących kapitał klienta, czego konsekwencją jest konieczność jego wzbogacenia w szczególności o dane poza finansowe. (abstrakt oryginalny)

Any enterprise, when fighting for a customer, in essence competes for capital, which is the major source of its energy. Consequently, values delivered by customers are decisive for the survival of an enterprise. The higher is the level of these values, the higher is the value of an enterprise itself The key purpose of this article is to indicate the possibilities of using accounting in the process of evaluation of Customer Capital. The key is to develop a thesis statement that the accounting Information system focusing on the financial data does not describe the key factors for creating Customer Capital, entailing a need for the enrichment, in particular, the data outside the enterprise.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Capiga M., Kapitał klienta banku, Wybrane aspekty zarządzania i oceny. Biblioteka bankowca, Twigger, Warszawa 2005.
 2. Caputa W., Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych w erze informacji. Wydawnictwa Fachowe Cedetu, Warszawa 2008
 3. Caputa W, Proces kreowania kapitału klientów, , [w:] Nowoczesność przemysłu i usług " Relacje i wartość w strategiach zarządzania przedsiębiorstwami" (red.). J. Pyka TNOiK, Katowice 2008.
 4. Casio W.F., Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich. Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 5. Dobiegała-Korona B., Budowa kapitału klienta, w: Value Based Management, Koncepcje, narzędzia, przykłady, pr. zb. A. Szablewski, K. Pniewski, B. Bartoszewicz (red.), Deloitte, Poltext 2008.
 6. Dobija D., Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa 2003.
 7. Edvinsson L., Malone M., Kapitał intelektualny, Fundacja edukacyjna przedsiębiorczości. Warszawa 2001.
 8. Flazlagić A., Kapitał intelektualny, Bank Kredyt, 2001, nr3.
 9. Gordon I.H., Relacje z klientem. Marketing partnerski. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 10. Jaruga A., Fijałkowska J.,Jaruga-Baranowska M.: Adaptation of IAS/IFRS In Poland: Challenges and Problems. General Accounting Theory Conference, Zakopane 2005.
 11. Kaplan R.S., Horton D.P., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, PWN, Warszawa 2002.
 12. Karmańska A. , Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie infor-macyjnym przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2006.
 13. Klimas M., Kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1985.
 14. Kotler Ph., Marter/«g, Dom Wydawniczy REBISS, Poznań 2005.
 15. Koźmiński A.K." Zarządzanie wiedzą warunkiem konkurencyjności firmy, VII Kongres Ekonomistów Polskich, Kongres PTE, styczeń 2001, zeszyt 1.
 16. Liljander V., Strandvik T., Tłie Naturę of Costumer Relationships In Services, w: Advances In Services Marketing and Management, TA. Swarz, D.E. Bowen, S.W. Brown (eds.), Greenwich 1995.
 17. Lowendahl B., Strategie Management of Professional Service Firms, Handelshojskolens Forlag, Kopenhaga 1997.
 18. OECD, Guidelines and Instructions for OECD Sympodium, International Sympodium Measuring and Reporting Intellectual Capital: Experiences, Issues and Prospects, Amsterdam 1999.
 19. Rust R.T., Zeithaml V.A., Lemon K.A., Driving Customer Eguity, Free Press, New York 2000.
 20. Rust R.T., Lemon K.N., Narayandas D., Customer Equity Management, Pearson Prentice Hall, New Jersey 2005.
 21. Ross J., Measuring Your Company s Intellectual Performance, "Long Rangę Planning", vol.30, 1997, No 6.
 22. Ross J.G., Roos N.C., Dragonetti N.C., Edvinsson L., Intellectual Capital: Navigating the New Business Landscape, Macmillan Press, London 1997.
 23. Stefanowicz B., Informacyjne systemy zarządzania. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2007.
 24. Stiegler H., Hoftneister R., Controlling cz.I: Podstawy i planowanie. Instytut Wspierania Rozwoju Gospodarczego Federalnej Izby Gospodarczej, Wiedeń 1994.
 25. Storbacka K. , The Naturę of Customer Relationships and Customer Bases In Retail Banking, Resuarch Report No 55, Swedish School of Economics and Business Administration, Helsing- fors.
 26. Sveiby K, Intellectual Capital and Knowledge Management, www.sveiby.com.au
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu