BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dobek Adam (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Wajszczuk Karol (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Ocena opłacalności zakupu prawa własności nieruchomości, bądź prawa użytkowania wieczystego dla nieruchomości oddanej na cele komercyjne
Assessment of Profitability of Purchase in Case of Ownership Right of Real Estate or Perpetual Usufruct Right for Real Estate Allocated for Commercial Purposes
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 16, s. 623-634, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Prawo własności, Nieruchomości, Użytkowanie wieczyste, Komercjalizacja
Ownership, Real estate, Long-term lease, Commercialization
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule poddano pod dyskusję ocenę opłacalności zakupu przez przedsiębiorstwa prawa użytkowania wieczystego, bądź prawa własności. Problem sprowadzał się do określenia, w jakich oko­licznościach korzystniejszy jest zakup prawa użytkowania wieczystego, a w jakich prawa własności przy założeniu, że użytkowanie wieczyste zostało oddane na cele komercyjne na 99 lat. Stwierdzono zależność, że im niższa wysokość opłaty rocznej i opłaty pierwszej za użytkowa­nie wieczyste, tym bardziej opłaca się nabyć prawo użytkowania wieczystego w porównaniu z naby­ciem prawa własności. Również wyższa stopa dyskontowa przyjęta do rozważań przemawia za zaku­pem prawa użytkowania wieczystego (k?10%). Z kolei wzrost wartości cen nieruchomości w czasie wpływa na obniżenie opłacalności nabycia prawa użytkowania wieczystego. Ponadto, do korzyści przemawiających za nabyciem prawa użytkowania wieczystego zaliczyć można również większą płyn­ność finansową związaną z nieangażowaniem pełnej sumy, jaką przedsiębiorstwo zapłaciłoby w przy­padku zakupu prawa własności. Efektem powyższych rozważań była próba ustalenia rozpatrywanych powiązań i zależności w postaci wzoru, który pozwoliłby na szybszą kalkulację, a zatem i na podjęcie stosownej decyzji: czy korzystniej wykupić prawo własności czy też prawo użytkowania wieczystego. (abstrakt oryginalny)

The paper discusses assessment of profitability of purchase of either perpetual usufruct right or ownership right by enterprises. The problem refers to the determination under what circumstances itis more advantageous to purchase perpetual usufruct right and when it is more profitable to purchase ownership right, assuming that perpetual usufruct was allocated to commercial purposes for the pe­riod of 99 years. A dependence was observed that the lower amount of the annual fee and the first installment fee for perpetual usufruct, the more profitable it is to purchase perpetual usufruct right in comparison to the purchase of ownership right. Also a higher rate of discount assumed in these consideration is an argument for the purchase of perpetual usufruct right (k=10%). In turn, an increase in the values of real estate prices in time results in a reduced profitability of purchase of perpetual usufruct right. Moreover, high financial liquidity, connected with the fact that the full amount an enterprise would pay for the purchase of ownership right is not actually required to be paid, is another advantage of buying perpetual usufruct right. As a result of the above considerations it was attempted to determine the above mentioned rela- tionships and dependencies in the form of a formula which would facilitate faster calculation and thus also speed up the decision making process, aiding in the correct decision whether it is more advanta- geous to purchase ownership right of perpetual usufruct right. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Dobek A., Suchoń A., Wajszczuk K., Wielicki W.: Prawo użytkowania wieczystego. Zagadnienia eko­nomiczne, prawne. Problemy przekształceń i wyceny. Poznań 2009 - w druku.
 2. Dobek A., Wajszczuk K., Pepliński B.: Ekonomiczne aspekty zakupu prawa użytkowania wieczystego w drodze bezprzetargowej. W: Uwarunkowania rynkowe konkurencyjności przedsiębiorstw. Red. A. Birski. Olsztyn 2008.
 3. Dobek A., Wajszczuk K.: Analysis of profitability of transformation of the perpetual usufruct right into the right of property at various times in the duration of the perpetual usufruct right. W: People, Food and Environments: Global Trends and European Strategies. EAAE, Ghent, Belgium 2008.
 4. Gniewek E.: Kodeks cywilny. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe. Komentarz. Zakamycze 2000.
 5. Tak użytkowanie wieczyste w: system prawa cywilnego, tom II. Red. J. Ignatowicz. Prawo własności i inne prawa rzeczowe. Ossolineum 1977.
 6. Ustawa z 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (tekst jednolity DzU 1969, nr 22 poz. 159 z późn. zm.).
 7. Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity DzU 2004, nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).
 8. Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (DzU nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 9. Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nie­ruchomości (DzU nr 175, poz. 1459 z późn. zm.).
 10. Winiarz J.: Prawo użytkowania wieczystego. Warszawa 1970.
 11. Winiarz J.: Użytkowanie wieczyste. Warszawa 1967.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu