BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzech Aleksandra (Politechnika Wrocławska)
Title
Metoda podejmowania decyzji inwestycyjnej przez fundusze typu venture capital
The Method of Investment Decision-Making by Venture Capital Funds
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 16, s. 635-643, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Podejmowanie decyzji, Decyzje inwestycyjne, Venture capital
Decision making, Investment decisions, Venture capital
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł podejmuje problem podejmowania decyzji inwestycyjnej przez fundusze typu venture capital. Zaproponowano w nim sformułowanie wskazanego problemu w kategoriach zadania wieloatrybutowego podejmowania decyzji w warunkach rozmytości oraz wykorzystanie do jego rozwiąza­nia metody opracowanej przez S.J. Chena i C.L. Hwanga. Procedurę postępowania we wskazanym po­dejściu zaprezentowano na przykładzie. (abstrakt oryginalny)

The paper takes the problem of investment decision-making by venture capital funds. It is proposed wording the indicated problem in category of the fuzzy multiple attribute decision making task and using to resolve it the method developed by S.J. Chen and C.L. Hwang. The procedure to be followed in that approach is presented by the example. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Chen S.J., Hwang C.L.: Fuzzy Multiple Attribute Decision Making. Methods and Applications. Sprin­ger-Yerlag, Berlin-Heidelberg 1992.
 2. Duzinkiewicz K., Kosmowski K.: Wykład z komputerowego wspomagania decyzji: Wielokryterialne zagadnienia decyzyjne. Politechnika Gdańska, http://agat.eIy.pg.gda.pl/~trutkow/kwd/page-5.html.
 3. Grzywacz J., Okońska A.: Venture capital a potrzeby kapitałowe małych i średnich przedsiębiorstw. Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2005.
 4. Kacprzyk J.: Zbiory rozmyte w analizie systemowej. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986.
 5. Kowalczyk A.: Finansowanie przedsięwzięć wysokiego stopnia ryzyka - Venture Capital Investments. Międzynarodowa Szkoła Menadżerów, Warszawa 1991.
 6. Kwiesielewicz M.: Przegląd metod wieloatrybutowych wspomagających podejmowanie decyzji, wy­kład: sztuczne sieci neuronowe, algorytmy genetyczne i metody sztucznej inteligencji: Zagad­nienia wieloatrybutowe. Politechnika Gdańska, http://www.pg.gda.pl/~mkwies/dyd/msi/.
 7. Metody wielokryterialne na polskim rynku finansowym. Red. T.Trzaskalika. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
 8. Nosal C.L.: Psychologia myślenia i działania menedżera: rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji, kreowanie strategii. AKADE, Kraków 2001.
 9. Sobańska K., Sieradzan P.: Inwestycje private equity / venture capital. Wydawnictwo Key Text, War­szawa 2004.
 10. Tamowicz P.: Fundusze inwestycyjne typu venture capital: narodziny i rozwój, warunki rozwoju ven- ture capital w Polsce. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 1995.
 11. Tamowicz P.: Venture capital - kapitał na start. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Gdańsk 2004.
 12. Tyszka T.: Analiza decyzyjna i psychologia decyzji. PWN, Warszawa 1986.
 13. Węcławski J.: Venture capital: nowy instrument finansowania przedsiębiorstw. Wydawnictwo Nauko­we PWN, Warszawa 1997.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu