BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gwizdała Jerzy (Uniwersytet Gdański)
Title
Analiza fundamentalna w ocenie efektywności inwestycji kapitałowych
Fundamental Analysis in Evaluating Efficiency of Capital Investments
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 16, s. 645-657, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Analiza fundamentalna, Efektywność inwestycji, Inwestycje kapitałowe
Fundamental analysis, Efficiency of investment, Capital investments
Note
streszcz., summ.
Abstract
Realizacja zamierzonych celów inwestycyjnych wymaga znalezienia skutecznej i efek­tywnej metody pozwalającej uzyskać zadowalającą stopę zwrotu z zainwestowanych środ­ków. Systematyczna i czasochłonna analiza rynku finansowego przynosi wymierne korzyści dla inwestorów. Inwestor ma możliwość wykorzystania dwóch podstawowych metod oceny efektywności inwestycji finansowych. Są to analiza fundamentalna oraz analiza techniczna. Doświadczeni inwestorzy na rynku akcji najczęściej stosują obydwie te metody. Analiza fun­damentalna stanowi o wyborze przedmiotu inwestycji i jest wstępnym etapem całego proce­su inwestycyjnego. Inwestor opierając się na analizie fundamentalnej, dokonuje analizy oto­czenia makroekonomicznego oraz sprawozdań finansowych spółki. Stosowana przez inwe­stora analiza fundamentalna dąży do celu, jakim jest optymalizacja momentu zawierania transakcji kupna-sprzedaży akcji na rynku papierów wartościowych. (abstrakt oryginalny)

Accomplishment of intended investment aims requires finding of efficient and effective method which allows to gain satisfactory rate of return from invested resources. Systematic and time-consuming finance market analysis brings benefits for investors. Investor has a possibility to use two basic methods of evaluating financial investment efficiency. These are fundamental analysis and technical analysis. Experienced investors usually make use of those two methods. Fundamental analysis determines the choice of investment object and is the introductory phase of the whole investment process. Based on fundamental analysis investor analyses macroeconomic environment and finance statement of a company. Employed by investor fundamental analysis aims to optimize the transaction moment of buying and selling stocks on securities market. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Al-Kaber M.: Rynek kapitałowy w Polsce. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białym­stoku, Białystok 2003.
  2. Baryłko B., Mikos J.: Giełda krok po krok. Poltext, Warszawa 1994.
  3. Daniluk M.: Rynek kapitałowy, papiery wartościowe, operacje giełdowe, strategie inwestowania. Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 1998.
  4. Kijak Z.: Jak racjonalnie grać na giełdzie papierów wartościowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
  5. Lechowicz A., Mączka W.: Poradnik inwestora giełdowego. Wydawnictwo BEST, Kraków 1994.
  6. Ostrowska E.: Rynek kapitałowy. Funkcjonowanie i metody oceny. Polskie Wydawnictwo Ekonomicz­ne, Warszawa 2007.
  7. Socha J.: Rynek papierów wartościowych w Polsce. Instytut Naukowo-Wydawniczy OLYMPUS, War­szawa 2003.
  8. Socha J.: Zrozumieć giełdę. Wydawnictwo OLYMPUS, Warszawa 1992.
  9. Tarczyński W.: Rynki kapitałowe, metody ilościowe. Vol.I, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997.
  10. Wojewódka M.: Jak się zarabia na giełdzie. Z. Szczygieł Publishing, Kraków 1994.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu