BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dura Andrzej (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Przestrogi menedżerskiego belfra
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 19, s. 69-84, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Dydaktyka zarządzania, Teoria ekonomii, Proces decyzyjny, Kształcenie menedżerów
Management education, Economic theory, Decision proces, Managers training
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł stwierdza, iż tworzące podstawy nauk zarządzania teorie oraz modele decyzyjne w wielu przypadkach są nieaktualne, powierzchowne, ogólnikowe. Równocześnie jednak formułuje pogląd, iż nauka stanowiąca intelektualne zaplecze zarządzania, nie powinna być traktowana jako rezerwuar dojrzałych instrukcji i arsenał gotowych instrumentów zarządzania. Pełni ona rolę bazy dla samodzielnego rozwijania intelektu oraz kreowania oryginalnych koncepcji zarządzania. Artykuł ostrzega menedżerów i przyszłych menedżerów przed bezkrytycznym czerpaniem z literatury naukowej schematów myślowych. Tkwiące w literaturze pułapki autor ilustruje kilkoma przykładami. Dokumentuje ich nieprzydatność we współczesnej rzeczywistości gospodarczej. (abstrakt oryginalny)

The article confirm that theories and decision models creating scientific base in the management science area are often non real, superficial, often only general. Contemporary it present the view that science formulate only intellectual base for the management. It have not reservoir of finished instructions and not arsenal finished instruments for practice. The management science it is basis for independent developing of intellect and creating of original management conceptions. Article warn managers and futures managers for the uncritical drawing mental schemes from scientific literature. Author illustrate, by the some examples, sticking there traps. He documents this knowing solutions are not useful in contemporary economical reality (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Dura A., Controlling we współczesnym zarządzaniu operacyjnym, [w:] Krawczyk W., Budżetowanie jednostek gospodarczych - teoria i praktyka. Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 467; Finanse. Rynki kapitałowe. Ubezpieczenia Nr 7, Kraków-Zakopane, 2007.
 2. Dura A., Strategia rynkowa przedsiębiorstwa - matematyczny model problemu, AGH, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2003.
 3. Faure R., Boss J.-R, Le Garff A., Badania operacyjne, PWN Warszawa 1982.
 4. Kotler P, Marketing Decision Making: A Model Building Decision Approach, 1971 by Holt, Rinehart and Winston, Inc., London/New York/Sydney/Toronto.
 5. Lesz M., Modele automatyzacji planowania i zarządzania w przedsiębiorstwie przemysłowym, PWE Warszawa 1975.
 6. Muhlemann A. R, Oakland J. S., Lockyer K. G., Zarządzanie; produkcja i usługi, PWN Warszawa 1997.
 7. Nowak E., Zaawansowana rachunkowość zarządcza, PWE Warszawa 2003.
 8. Rifkin J., Koniec pracy; schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej. Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2001.
 9. Simon H., Zarządzanie cenami, PWN Warszawa 1996.
 10. Thurow L. C, Przyszłość kapitalizmu, jak dzisiejsze siły ekonomiczne kształtują świat jutra. Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999.
 11. Vollmuth H. J., Controlling; analizy operacyjne, analizy strategiczne, Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa 1995.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu