BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jędrzejas Bogusław (Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach)
Title
Instrukcja budżetowa jako istotne narzędzie wdrożenia i standaryzacji procedur budżetowania w ZOZ
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 19, s. 133-149, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SPZOZ), Budżetowanie
Management in healthcare, Independent public health care facilities, Budgeting
Note
streszcz., summ..
Abstract
Efektywne zarządzanie ZOZ' nabiera coraz większego znaczenia i bardzo często decyduje o możliwościach jego funkcjonowania w przyszłości. Jedną z metod zarządzania operacyjnego ZOZ może stanowić budżetowanie, umożliwiające planowanie, kontrolę i koordynację jego działań. Dla sprawnego funkcjonowania systemu budżetowania niezbędne jest jednak sporządzenie instrukcji budżetowania. W artykule przedstawiono zatem zakres i budowę instrukcji budżetowania dla ZOZ. Wiodącą tezę artykułu stanowi stwierdzenie, iż wdrożenie formalnych procedur dla bardziej rutynowych aspektów budżetowania i standaryzacja jest warunkiem sprawnego sporządzania budżetu ZOZ, a najważniejszym narzędziem tej standaryzacji jest instrukcja budżetowania. (abstrakt oryginalny)

Effective management of a medical care unit is more and more important and very often it decides about possibilities of its functioning in the future. One of the methods of operation management in medical care unit may be budgeting, which enables planing, control and coordination of its actions. However for efficient functioning of budgetary system it is necessary to make instruction of budgeting. Therefore in the article there is presented extent and structure of an instruction of budgeting for medical care unit. The main thesis of an article is statement that implementation of formal procedures for more routine aspects of budgeting and standarization is condition of efficient making budget of medical care unit, and the most important instrument of this standarization is instruction of budgeting. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Budżetowanie kosztów przedsiębiorstwa, pod red. Nowaka E., ODDK Sp. z o.o., Gdańsk2002.
  2. Hass-Symotiuk M., Budżetowanie w zarządzaniu placówką opieki zdrowotnej. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław 1999, nr 831.
  3. Hass-Symotiuk M., Wydzielenie ośrodków odpowiedzialności warunkiem zastosowania budżetowania w zakładzie opieki zdrowotnej, "Rachunkowość w jednostkach ochrony zdrowia", 2003, nr 3.
  4. Jakubiec I., Budżetowanie operatywne w organizacji, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza", 2000, nr 10.
  5. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, pod red. Sobańskiej I., CH BECK, Warszawa 2003.
  6. Jędrzejas B., Budżetowanie jako metoda zarządzania zakładem opieki zdrowotnej [w:], Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka. Część VII, pr. zb. pod red. W. Krawczyka, Agencja Wydawniczo-poligraficzna "ART-TEKST", Kraków-Zakopane 2006.
  7. Kes Z., Organizacja budżetowania [w:] Budżetowanie w przedsiębiorstwie, pod red. E. Nowaka, B. Nity, Wyd. Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2007, s. 360.
  8. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, pod red. Świderskiej G. K., tom 2, Difin,Warszawa2002.
  9. Sierpińska M., Niedbała B., Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie: centra odpowiedzialności w teorii i praktyce, PWN, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu