BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczmarek Marcin (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Nowoczesne zarządzanie finansami publicznymi, jako determinanta rozwoju rachunkowości zadaniowej
New Public Management as the Determinant of Development of Budget Accountancy
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 19, s. 151-160, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Rachunkowość budżetowa, Finanse publiczne, Zarządzanie publiczne, Budżet zadaniowy
Government accounting, Public finance, Public governance, Task budget
Note
streszcz., summ..
Abstract
Zazwyczaj rachunkowość budżetowa jest postrzegana jako system informacji ex post, służący wyłącznie w celach sprawozdawczych. W dobie nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi, (New Public Management), rośnie rola systemu informacyjnego rachunkowości budżetowej. Nowoczesna rachunkowość sektora finansów publicznych powinna stać się narzędziem umożliwiającym zwiększenie skuteczności i efektywności działania jednostek budżetowych oraz optymalizacji zarządzania finansami publicznymi. Celami artykułu są przedstawienie rachunkowości jako systemu informacyjnego, który może wspomagać zarządzanie oraz charakterystyka rachunkowości zadaniowej, pozwalającej w efektywny sposób zarządzać wydatkami publicznymi. (fragment tekstu)

Question new public management and the possibility of adaptation to this idea of the informative system of accountancy was introduced in the article. Execute the profiles of the notion of task accountancy and introduce the tools of the accountancy which can be applied in the management.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Brzezin W., Ogólna teoria rachunkowości. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 1998, S.5.
 2. Encyklopedia Rachunkowości, red. M. Gmytrasiewicz, LexisNexis, Warszawa 2005.
 3. Gos W., Ogólne zasady rachunkowości w: Rachunkowość finansowa według znowelizowanej ustawy o rachunkowości, red. K. Sawicki, Ekspert, Wrocław 2002.
 4. Jastrzębska M., Zarządzanie finansami gmin. Aspekty teoretyczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999.
 5. Kapłan R., Cooper R., Zarządzanie kosztami i efektywnością. Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 6. Lubińska T., Lozano Platonoff A., Strąk T., Budżet zadaniowy - racjonalność- przejrzystość-skuteczność. Ekonomista 2006, nr 5.
 7. Nita B., Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem, Wolters Kluwer Business, Kraków 2008.
 8. Nowe zarządzanie publiczne - skuteczność i efektywność, Budżet zadaniowy w Polsce, red T. Lubińska, Difin, 2009.
 9. Plan działania na lata 2007-2008. Program operacyjny Kapitał ludzki. EFS, źródło: www.funduszestrukturalne. gov.pl
 10. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, red I. Sobańska, C.H.Beck, Warszawa 2003.
 11. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa zakładów opieki zdrowotnej, red. M. Hass- Symotiuk, ODDK, Gdańsk 2008.
 12. Rachunkowość zarządcza, red. T. Kiziukiewicz, Ekspert Wrocław 2009 r.
 13. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych, (Dz. U. 2006.142.1020).
 14. Ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości, (DZ.U. 2002.76.694).
 15. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, (Dz. U. 2005.249.2104).
 16. Winiarska K., Kaczurak-Kozak M., Rachunkowość Budżetowa, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu