BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kopiński Adam (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Analiza scenariuszowa w budżetowaniu kapitałowym
Scenario Analysis in Capital Budgeting
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 19, s. 197-206, tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Budżetowanie, Planowanie scenariuszowe
Budgeting, Scenario planning
Note
streszcz., summ..
Abstract
W budżetowaniu zarówno operacyjnym jak i kapitałowym występują założenia początkowe, dotyczące zarówno sytuacji wewnętrznej przedsiębiorstwa jak i warunków stworzonych przez otoczenie i koniunkturę gospodarczą. Ustalenia te dotyczą przykładowo przyjętych wielkości sprzedaży bazującej na zdolności produkcyjnej, chłonności rynku, cen produktów, kursów walut jeżeli dokonuje się transakcji kupna-sprzedaży za granicę, stopy procentowej, stopy podatkowej, przewidywanych nakładów inwestycyjnych i innych wydatków kapitałowych, przyrostu kapitału pracującego netto, kosztów operacyjnych i finansowych i innych. W momencie ustalania budżetu wyjściowego przyjmuje się określone wielkości tych parametrów. W trakcie prac nad budżetem występuje potrzeba zmiany tychże parametrów i opracowania nowych wersji budżetu. Pomocnym może być tutaj Excel dostarczający takich narzędzi jak opcja Analiza symulacji a w niej scenariusze i szukaj wyniku a także Solver.(abstrakt oryginalny)

Talking about both operational and capital budgeting, we encounter initial assumptions which refer to the specific Corporation situation and to economic conditions. These suppositions can apply to amount of sales, based on production capabilities, market demand, prices, exchange rates in case of import-export transactions, interest rate, tax rate, investment goals as well as other capital expenditure, increase of net working capital, operational and financial costs and others. While deciding on the initial budget, all those parameters are assigned determined values. During the process of budget structuring those parameters need to be changed and contribute to new versions of the budget. One of the tools which may tum out to be useful in this case is Excel and its simulation analysis option, with the outcome related functions, as well as Solver.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Budżetowanie w przedsiębiorstwie, red. E. Nowak, B. Nita, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2007.
  2. Ignasiak E., 1996, Badania operacyjne. PWE Warszawa.
  3. Kopiński A., 2001, Analiza scenariuszowa w budżetowaniu w przedsiębiorstwie. W: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - Teoria i praktyka. Część II. AGH Kraków.
  4. Kopiński A., 1999, Próba wykorzystania komputerowego modelu budżetowania do opracowania wariantów działania przedsiębiorstwa W: Ekonometryczne modelowanie danych finansowo- księgowych Wyd. UMCS Lublin s. 45-56.
  5. Kopiński A., 2001, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Metody i zastosowania. WSZiB. Wyd. Forum Naukowe. Poznań.
  6. Michalski G., 2009, Strategie finansowe przedsiębiorstw. Budżetowanie kapitałów i ocena opłacalności i ryzyka strategicznych decyzji przedsiębiorstw, ODiDK Gdańsk
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu