BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kicia Mariusz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Postmodernistyczna teoria portfela - praktyczne korzyści podejścia behawioralnego
Post-Modern Portfolio Theory - Practical Benefits of Behavioral Finance Approach
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 13, s. 395-405, rys., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Postrzeganie ryzyka, Finanse behawioralne
Risk perception, Behavioural finance
Note
summ.
Abstract
Modernistyczna Teoria Portfelowa (MPT) i zasady optymalizacji portfela zgodnie z koncepcją H. Markowitza przyjmują odchylenie standardowe stóp zwrotu jako miarę ryzyka inwestycyjnego. Podejście takie, choć dominujące, wydaje się być jednak niezgodne z obserwacjami mechanizmów percepcji ryzyka przez inwestorów, jakie powstały na gruncie finansów behawioralnych. Jedną z koncepcji, która uwzględnia założenia behawioralne w teorii portfelowej jest Postmodernistyczna Teoria Portfela (PMPT), rozwinięta przez F. Sordino. Celem opracowania jest wskazanie korzyści, jakie wiążą się z wykorzystaniem założeń behawioralnych w praktyce inwestycji giełdowych i konstrukcji portfela inwestycyjnego.(abstrakt oryginalny)

Standard deviation is a basic risk measure in Modern Portfolio Theory (MPT) and portfolio optimization rules according to H. Markowitz portfolio concept. MPT gives a quite simple and to some extend effective model and seems to be a common practice in finance. On the other hand Behavioral Finance findings show that it is not good enough to explain investor risk perception. One of the alternatives that combine traditional and behavioral concepts is F. Sordino Post-Modern Portfolio Theory (PMPT). The purpose of the article is to show benefits of including behavioral aspect for stock market practice and portfolio management.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Adams A., Bloomfield D., Booth P., England P.: Investment Mathematics and Statistics. Graham & Trotman, London 1993.
 2. Darley V., Outkin A.V.: A NASDAQ Market Simulation: Insights on a Major Market from the Science of Complex Adaptive Systems. Complex Systems and Interdisciplinary Science, vol. 1, World Scientific 2007.
 3. Elton E.J., Gruber M.J.: Nowoczesna teoria portfelowa. WIG Press 1998.
 4. Frankel J.A., Dickens W.T.: Are Asset Demand Functions Determined by CAPM? National Bureau of Economic Research, Cambridge, "Working Paper" 1983, nr 1113.
 5. Kahneman D., Tversky A.: Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk. "Econometrica" 1979, nr 47.
 6. Majka B., Urbański S.: Zarządzanie portfelem papierów wartościowych w oparciu o model Markowitza. W: Zarządzanie Finansami. Cele - organizacja - narzędzia. Red. D. Zarzecki. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Kołobrzeg, 31 maja-2 czerwca 2001 r., t. II, Warszawa 2001.
 7. Pompian M.M., Longo J.: A New Paradigm for Practical Application of Behavioral Finance: Creating Investment Programs Based on Personality Type and Gender to Produce Better Investment Outcomes. "Journal of Wealth Management", Fall 2004.
 8. Shefrin H.: A Behavioral Approach to Asset Pricing. Elsevier 2007.
 9. Swisher P., Kasten G.W.: Post-Modern Portfolio Theory. "FPA Journal", September 2005.
 10. Veres B.: 21-st Century Portfolios. "Financial Planning", July 2007.
 11. Veres B.: Investment Heresies. "Financial Planning", July 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu