BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mielcarek Jarosław (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Budżetowanie za pomocą teorii ograniczeń w okresie kryzysu
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 19, s. 243-257, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Budżetowanie, Teoria ograniczeń, Kryzys gospodarczy
Enterprise management, Budgeting, Theory of constraints, Economic crisis
Note
streszcz., summ..
Abstract
Problem opracowania został sformułowany w postaci następującego pytania: do jakiego stopnia będzie opłacalne wykorzystanie zwolnionych zasobów produkcyjnych w celu zwiększenia sprzedaży krajowej i czy w budżecie sprzedaży można przyjąć takie rozwiązanie kryzysowych trudności przedsiębiorstwa. Istotą problemu stworzenia budżetu było uwzględnienie kryzysowego spadku eksportu oraz wzrostu kosztów zmiennych, wynikającego z prognozowanego spadku kursu złotego. Został on rozwiązany za pomocą zastosowania zmodyfikowanej teorii ograniczeń. Wykazano, że najbardziej opłacalny jest budżet oznaczający pełne wykorzystanie posiadanych zasobów przez przedsiębiorstwo i skierowanie całej produkcji na rynek krajowy, mimo że wywoła to spadek cen wyrobów. Oznaczało to, że dwa zasoby produkcyjne przedsiębiorstwa stały się wiążącymi ograniczeniami. Spośród wszystkich znalezionych optymalnych struktur i wielkości produkcji maksymalny zysk został osiągnięty dla tego wariantu budżetu. Powstała analiza wrażliwości budżetu na zmiany stopnia wykorzystania posiadanych zasobów, popytu oraz cen.(abstrakt oryginalny)

The problem of the paper was formulated by means of the following question: what is a profitable level of utilization of unused capacity in order to raise domestic sales and whether can such a solution of the firm's crisis difficulties be accepted in the sales budget. Taking into account a crisis export decline and a variable costs increase caused by forecasted PLN exchange rate deterioration was the essence of budgeting problem. It was solved by means of modified theory of constraints use. It was demonstrated that the most profitable budget was achieved for full utilization of firm's productive resources and total production selling on domestic market despite the fact that it caused decline in firm's goods prices. It meant that two productive resources became binding constraints. Among the all optimal product-mix solutions considered maximal profit was reached for such a variant of the budget. Budget sensitivity analysis to changes in firm's resources capability utilization level, demands and prices was created.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Corbett T., Throughput Accounting. TOC's Management Accounting System, The North River Press, Great Barrington 1998.
  2. Goldratt E.M., What is this thing called Theory Of Constraints and how should it be implemented?, The North River Press, Great Barrington 1990.
  3. Goldratt E.M., Essays On The Theory Of Constraints, The North River Press, Great Barrington 1990.
  4. Goldratt E.M., Cox J., The Goal: A process of Ongoing Improvement, Gower Publishing, Aldershot 2000.
  5. Kapłan R.S., Cooper R., Zarządzanie kosztami i efektywnością. Dom Wydawniczy ABC, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
  6. Mielcarek J., Paradygmat teorii ograniczeń jako koncepcji rachunkowości zarządcze], Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2005.
  7. Noreen E., Smith D., Mackey J.T., The Theory of Constraints And Its Implications For Management Accounting, The North River Press, Great Barrington 1995.
  8. Swain M., Bell J., The Theory of Constraints and Throughput Accounting, Irwin McGraw- Hill, United States 1999.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu