BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojdyła Zdzisław (Remech Sp. z o.o.), Rzempała Artur (Zakłady Chemiczne Police S.A.)
Title
Restrukturyzacja jako narzędzie wzrostu wartości firmy
Restructurisation as Factor of Increasing Value of a Company
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 13, s. 447-454, rys., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Wartość przedsiębiorstwa, Rozwój przedsiębiorstwa, Restrukturyzacja
Enterprise value, Enterprise development, Restructuring
Note
summ.
Abstract
W referacie zostały poruszone zagadnienia dotyczące wpływu restrukturyzacji na wartość przedsiębiorstwa. Zmiany zachodzące na płaszczyźnie zarządzających przedsiębiorstwami a akcjonariuszami, czyli generalnie mówiąc właścicielami przedsiębiorstw doprowadzają do tego, iż koncepcja zarządzania wartością firmy widziana poprzez pryzmat szeroko pojętych procesów restrukturyzacyjnych zajmuje priorytetowe znaczenie. Zatem można stwierdzić, iż działania restrukturyzacyjne stają się niejako stymulatorem zmian i wpływają na postrzeganie przedsiębiorstwa jako swoistej inwestycji skutkującej maksymalizacją jego wartości. Zaprezentowano także pomocne narzędzie, jakim jest Macierz Wartości EVA, która pozwala na zdefiniowanie różnic pomiędzy ścieżkami rozwoju tworzącymi lub też niszczącymi wartość. Przedstawiono także pięciokątny ramowy plan restrukturyzacji wykorzystywany do oceny możliwości przebudowy organizacyjnej.(abstrakt oryginalny)

The paper presents issues of influence of the restructuring on the company's value. Changes occurring in relations between company management and shareholders, which generally speaking mean the company owners, cause that idea of company's value management seen through widely understood restructuring processes, has the priority significance. Thus restructuring activities are to some extent stimulator of changes and influence perceiving of the company as specific investment resulting in maximizing of its value. The paper presents also useful tool, which is Matrix of Value EVA, allowing to define differences between development paths increasing or decreasing the value. Also shown is pentagonal frame restructuring plan which is used to evaluate possibilities of organizational reconstruction.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Cwynar A. Cwynar W: Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.
  2. Duliniec A.: Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa 1999.
  3. Ehrbar AL.: EVA Strategia tworzenia wartości przedsiębiorstwa. WIG Pres, Warszawa 2000.
  4. Kaplan R., Norton D.: Strategiczna karta wyników: mierniki, które wpływają na wzrost efektywności firmy. "Harvard Business Review Polska" 2007, Październik.
  5. MCGrath R., Keil T.: Łowcy wartości: jak najlepsze firmy maksymalnie wykorzystują nowe przedsięwzięcia. "Harvard Business Review Polska" 2008, Luty.
  6. Michalski M: Zarządzanie przez wartość. WIG Pres, Warszawa 2001.
  7. Read C, Ross J, Dunleavy J, Schuman D, Bramante J.: Budowanie wartości w przedsiębiorstwach nowej ery. IFC Press, Kraków 2004.
  8. Siudak M.: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej,Warszawa 2001.
  9. Zarządzanie wartością firmy w dobie kryzysu. Red. S. Kasiewicz, L. Pawłowicz. CeDeWe, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu