BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klimczak Karol Marek
Title
Determinanty opłacalności inwestycji w nieruchomości mieszkaniowe
Profitability Criteria of Real Estate Investment
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 13, s. 479-487, rys., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Nieruchomości mieszkaniowe, Inwestycje
Real estate housing, Investment
Note
summ.
Abstract
Decyzja inwestycyjna w nieruchomości uwarunkowana jest atrakcyjnością i opłacalnością tej formy inwestowania na tle innych instrumentów. Istnieją czynniki wpływające na ową atrakcyjność inwestycyjną nieruchomości, określają one możliwe do uzyskania efekty finansowe z zaangażowanego kapitału oraz mogą stymulować rozwój wybranych subrynków w przyszłości.(abstrakt oryginalny)

A decision to invest in real estate is determined by its attractiveness and profitability of this form of investment in comparison with other instruments. There are factors determining this investment attractiveness of real estate that define financial results possible to reach from the engaged capital and may stimulate development of selected sub-markets in the future.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Bodie Z., Merton R.C.: Finanse. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 2. Bryx M.: Podstawy zarządzania nieruchomością. W: E. Kucharska-Stasiak: Nieruchomość a rynek. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 3. Czarnek J.: Stopa zwrotu w ocenie efektywności projektów inwestycyjnych. Inwestycje i nieruchomości. Teoria i praktyka. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2004.
 4. Dziworska K.: Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.
 5. Evans R.D.: A transfer function analysis of real estate capitalization rates. "The Journal of Real Estate Research" 1990, nr 3, Vo. 5.
 6. Gajdka J., Walińska E.: Zarządzanie finansowe. Fundacja rozwoju i Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2000.
 7. Hopfer A., Jędrzejewski H., Źróbek R., Źróbek S.: Podstawy wyceny nieruchomości. Twigger, Warszawa 2001.
 8. Hopfer A., Źróbek R., Źróbek S.: Szacowanie nieruchomości podejściem dochodowym. Procedury obliczeniowe.Twigger, Warszawa 2002.
 9. Hopfer A.: Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. Twigger, Warszawa 1995.
 10. Kamińska-Szmaj I., Jarosz M.: Słownik Wyrazów Obcych. Wydawnictwo Europa, Warszawa 2001.
 11. Kucharska-Stasiak E.: Nieruchomość a rynek. PWN, Warszawa 1997.
 12. Planeta W.: Cenne metry kwadratowe. "Home & Market" 2000, listopad.
 13. Rutkowski A.: Zarządzanie finansami. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
 14. Siegel J.G., Shim J.K., Hartman S.W.: Przewodnik po finansach. PWN, Warszawa 1995.
 15. Szmyt-Śmietana K.: Ryzyko inwestycyjne w transakcjach na rynku nieruchomości. Teoria i praktyka procesów inwestycyjnych. Katowice 1999.
 16. Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU 2000, nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
 17. Worzala E., Bernasek A.: Europan Economic Integration and Commercial Real Estate Markets: An Analysis of Trends in Market Determinants. "The Journal of Real Estate Research" 1996, nr 2, Vol. 11.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu