BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rumniak Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Zróżnicowanie procesów produkcyjnych oraz czynniki ich efektywności w aspekcie rentowności i płynności finansowej przedsiębiorstw typu FMCG
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 19, s. 325-338, rys., tab.
Keyword
Zarządzanie produkcją, Przemysł, Efektywność produkcji, Płynność finansowa, Produkty szybko zbywalne
Production management, Industry, Production effectiveness, Financial liquidity, Fast Moving Consumer Goods (FMCG)
Note
streszcz., summ..
Abstract
Kontrola rentowności i płynności finansowej w podmiotach działających na rynku FMCG wymaga od kierownictwa każdego szczebla zarządzania pełnej wiedzy o czynnikach wpływających na stany wspomnianych powyżej parametrów. Autor artykułu dokonał pełnej analizy obszaru technologicznego i wyselekcjonował najistotniejsze elementy wpływające (w różny sposób) na badane zjawiska. Podstawową przesłanką do podjęcia tematu był brak tego typu opracowań wskazujących na bardzo istotny udział obszaru technologicznego na proces planowania długookresowego oraz budżetowania w przedsiębiorstwie.(abstrakt oryginalny)

The inspection of the profitability and the financial liquidity in acting entities on the FMCG market requires from the management above the knowledge full of the rung of the management about affecting factors to states recalled of parameters. The author of the article made full analysis of technological area and he selected the most essential influencing elements (into the different way) to examined phenomena. A lack of studies of this type pointing out to the very significant participation of technological area for the process of the long-term planning was an essential premise to raising a subject and of budgeting in the enterprise.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu