BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sawicki Kazimierz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Problemy wykorzystania rachunkowości w budżetowaniu operacyjnym przedsiębiorstwa
Issues Related to Using Accounting in the Operational Budgeting of an Enterprise
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 19, s. 339-353, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Keyword
Rachunkowość, Budżetowanie
Accounting, Budgeting
Note
streszcz., summ..
Abstract
Do tradycyjnych metod zarządzania zalicza się budżetowanie. Spośród różnych definicji tego terminu na uwagę zasługuje następująca: "budżetowanie działalności jest metodą zarządzania posiadanymi środkami pieniężnymi w danym przedziale czasu, przy wykorzystaniu określonych metod i środków działania stosowanych przy realizacji budżetowanej działalności". W literaturze przedmiotu i wśród części menedżerów spotyka się pogląd, że w aktualnych warunkach budżetowanie jest zbędne a budżet nie spełnia kryterium narzędzia użytecznego. Celem artykułu jest przedstawienie zalet i wad tworzenia operacyjnego budżetu ogólnego i jego części, skuteczności kontroli realizacji budżetu oraz kierunków zmian w tym zakresie. (fragment tekstu)

The paper presents the essence as well as advantages and disadvantages of the operational budgeting as a tool of managing enterprise running its activities under certain circumstances. In the process of budgeting a great role should be performed by accounting which is the most important part of the information system of the enterprise. The degree of using accounting in budgeting depends on many factors, especially on the qualitative characteristics of accounting. In practice it is very difficult to determine costs and evaluate benefits of budgeting as well as keeping the accounts, as in most cases they are immeasurable.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Buk H., Nowoczesne zarządzanie finansami. Planowanie i kontrola, C.H. Beck, Warszawa 2006.
 2. Czubakowska K, Gabrusewicz W., Nowak E., Podstawy rachunkowości zarządczej. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
 3. Czubakowska K., Budżetowanie w controllingu, ODDK, Gdańsk 2004.
 4. Drury C, Rachunek kosztów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 5. Dylewski M., Funkcje motywacyjne budżetowania w przedsiębiorstwie, [w:] Rachunkowość a controlling red. E.Nowak, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005, nr 1085.
 6. Gabrusewicz W. Kamela- Sowińska A., Poeetschke H., Rachunkowość zarządcza. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
 7. Gmytrasiewicz M,.Karmańska A, Olchowicz I., Rachunkowość finansowa, cz. 1, Difin, Warszawa 1996.
 8. Hass -Symotiuk M., Pożytki z zastosowania budżetowania kosztów i przychodów w zakładach opieki zdrowotnej [w:] Rachunkowość a controlling red. E.Nowak, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 9. Janczyk - Strzała E., Budżetowanie w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Analiza wyników badań [w:] Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka pod red. W.Krawczyka, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 2005
 10. Janusz T., Stos D, Rola budżetowania działalności w przeciwdziałaniu kryzysom finansowym w małych firmach [w:] Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka pod red. W.Krawczyka, cz. IV, Katedra Zarządzania Finansami, Wydział Zarządzania AGH, Kraków 2003.
 11. Jaruga A., Nowak W.A., Szychta A., Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź 1999
 12. Kludacz M., Ocena rozwiązań w zakresie budżetowania kosztów w polskich szpitalach [w:] Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych, red. W.Krawczyk. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 2005.
 13. Krawczyk W., Beck- Gaik B., Łada - Cieślak M., Budżetowanie działalności przedsiębiorstw. Agencja Wydawniczo - Poligraficzna, Kraków 2001.
 14. Krawczyk W., Koncepcja budżetowo - controllingowa sterowania przedsiębiorstwem [w:] Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, cz. III, Katedra Zarządzania Finansami, Akademia Górniczo - Hutnicza, Kraków 2003.
 15. Krawczyk W., Rodzaje budżetów niezbędne przy budowie systemu budżetowania w przedsiębiorstwie, [w:] Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, cz. III. Katedra Zarządzania Finansami, Wydział Zarządzania AGH, Kraków 2002.
 16. Nowak E., Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2001.
 17. Nowosielski S., Budżetowanie operacyjne. Niedostatki i propozycje usprawnień, [w:] Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, cz. IV, Katedra Zarządzania Finansami, Wydział Zarządzania AGH, Kraków 2003.
 18. Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF pod red. Z.Messnera, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 19. Rachunkowość zarządcza pod red. G.K. Swiderskiej, Poltex, Warszawa 1997.
 20. Rachunkowość zarządcza pod red. T.Kiziukiewicz, WiD Ekspert, Wrocław 2008.
 21. Sierpińska M., Niedbała B., Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 22. Słownik języka polskiego, tom III, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989.
 23. Sojak S., Rachunkowość zarządcza. Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2003.
 24. Szychta A., Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu