BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Markowska-Bochenek Dorota (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Toborek-Mazur Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Identyfikacja jednostki przejmującej jako podstawowy element procedury metody nabycia
Identification o Fan Acquiring Entity as the Main Part of Procedure in the Purchase Method
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 13, s. 589-595, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)
International Accounting Standards (IAS)
Note
summ.
Abstract
W opracowaniu poruszony został problem identyfikacji jednostki przejmującej w procesie łączenia się spółek. Wymóg identyfikacji jednostki przejmującej został określony w Międzynarodowym Standardzie Sprawozdawczości Finansowej nr 3 "Połączenia jednostek gospodarczych" jako jeden z głównych warunków przeprowadzenia łączenia spółek metodą nabycia, gdyż to jednostka przejmująca nabywa aktywa netto oraz ujmuje przyjęte aktywa i wzięte na siebie zobowiązania i zobowiązania warunkowe (również te, które nie były ujmowane przez jednostkę przejmowaną) i w jej sprawozdaniu finansowym widoczny jest efekt połączenia jednostek.(abstrakt oryginalny)

In the article there was discussed the problem of identification of acquiring entity in the merger process. The requirement for identification of acquiring entity was settled on the International Financial Reporting Standard no.3 "Business combinations" as one of the main conditions to apply a purchase method. It should be noted that the acquiring entity purchases net assets and accounts for assets acquired and liabilities, including contingent liabilities. In fact, the result of the merger is reflected in the financial statements of an acquiring entity.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Deloitte: Połączenia jednostek gospodarczych. Przewodnik po MSSF 3, Biblioteka prawna "Rzeczypospolitej" 2006.
  2. Gaull M.: Nowe propozycje w zakresie połączeń jednostek gospodarczych. Aktualności MSSF, 2005,nr 32.
  3. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, t. 1 i 2. IASB, SKwP, Warszawa 2004.
  4. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, t. 1 i 2. IASB, SKwP, Warszawa 2007.
  5. Propozycje dotyczące połączeń jednostek gospodarczych jako zagrożenie dla sensu sprawozdawczości finansowej. Aktualności MSSF 34, PricewaterhouseCoopers październik 2005.
  6. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity, DzU 2002, nr 76, poz. 694 z póz. zm.).
  7. Projekt zmiany ustawy o rachunkowości z 23. stycznia 2008 r.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu