BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kogut Joanna (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Nowelizacja prawa bilansowego i jej skutki dla jednostek gospodarczych
The Amendment of Balance Law and its Consequences for Economic Entities
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 9, s. 203-215, Tab., bibliogr. poz. 7
Keyword
Prawo bilansowe, Rachunkowość
Balance law, Accounting
Note
streszcz., summ..
Abstract
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jest to obszerny akt prawny zawierający 86 artykułów ujętych w jedenastu rozdziałach. Obecna zmiana ustawy o rachunkowości, ma na celu przede wszystkim uwzględnienie w polskich przepisach unormowań dyrektywy 2006/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. Ponadto celem nowelizacji ustawy jest również dostosowanie niektórych jej przepisów do aktualnych realiów gospodarczych oraz unormowań innych ustaw (np. ustaw o podatkach dochodowych), a także dalsze udoskonalanie i ułatwienie jej stosowania przez mniejsze jednostki. (abstrakt oryginalny)

The Act of 29^th September 1994 on accountancy it is an elaborate, legal document consisting of 86 Articles, presented in eleven Sections. The change in the Accountancy Act aims mainly at including into Polish law the regulations resulting from 2006/46/WE Directive by the European Parliament and the Counsel of Europe, dated 14 June 2006. Additionally the objective of introducing amendments to the Act is to adjust some of its clauses to the present, real economic situation and regulations of other Acts (eg. Acts on Income Taxes), as well as providing further improvements and simplifications in its application by smaller units. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Dadacz J.: Kolejna zmiana ustawy o rachunkowości, "Rachunkowość" 2007 Nr 6.
  2. Dyrektywa 2006/46AVE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 78/660/EWG w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek, 83/349/EWG w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych, 86/635/EWG w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków i innych instytucji finansowych oraz 91/674/EWG w sprawie rocznych i skonsohdowanych , sprawozdań finansowych zakładów ubezpieczeń (Dz. Urz. UE L 224 z 16.8.2006 r.).
  3. Rozporządzenia Ministra Finansów z 18 lipca 2002 roku w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 120, poz. 1022 z późn. zm.).
  4. Ustawa z 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
  5. Ustawa z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588).
  6. Ustawa z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 217, poz. 1589).
  7. Ustawa z dnia 18 marca 2008 roku o zmianie ustawy o rachunkowości (tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu