BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krawiec Wojciech (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Kubiak Damian (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Kalkulacja cen usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
Calculation of Prices of Services of the Collective Water Supply (Deliver) and Collective Carrying Sewers
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 9, s. 227-234, Bibliogr. poz. 9
Keyword
Cena produktu, Działalność gospodarcza
Product price, Business activity
Note
streszcz., summ..
Abstract
Kalkulacja wysokości cen za usługi zbiorowego zaopatrzeni w wodę i odprowadzania ścieków dokonywana jest na podstawie przychodów niezbędnych. Przedsiębiorstwa mogą stosować taryfy wieloczłonowe zawierające oprócz kosztów dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków także opłaty abonamentowe. Kalkulacja cen i opłat odbywa się na podstawie współczynników alokacji na wyodrębnione grupy odbiorców.(abstrakt oryginalny)

Introducing the way to the calculation of prices of services of the collective water supply and collective accompanying sewers on the basis of existing regulations of the law is a purpose of this article.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Bakalarczyk M.: Cena za ścieki opadowe i roztopowe, taryfa jednolita i jednoczłonowa, należności nieregularne. Zeszyty Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie", 2006, Nr 11.
  2. Bakalarczyk M.: Marża zysku i należności nieregularne. Zeszyty Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie", 2006, Nr 10.
  3. Bakalarczyk M.: Taryfowe grupy odbiorców usług, zróżnicowanie stawki opłaty abonamentowej. Zeszyty Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie", 2006, Nr 11.
  4. Bakalarczyk M.: Wypisy z ustawy o rachunkowości. Zeszyty Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie", 2006, Nr 9.
  5. http://www.igwp.org.pl/?k=strony_p&ns=424&m=75&pns=&tryb=wpis
  6. Kłoss-Trębaczkiewicz H., Osuch-Pajdzińska E., Sosnowski S.: Metoda alokacji kosztów stałych w taryjie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Zeszyty Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie", 2006, Nr 3.
  7. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków. Dz. U. z 2006 r. nr 127,poz. 886.
  8. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694; z późn. zm.
  9. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. nr 123; z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu