BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuzior Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Rówińska Małgorzata (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Wycena pozycji bilansowych wyrażonych w walutach obcych
Measurement of Foreign Currency Assets and Liabilities
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 9, s. 235-242, Rys., tab., bibliogr. poz. 2
Keyword
Wycena, Bilans, Rachunkowość
Valuation, Balance sheet, Accounting
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł prezentuje zasady bilansowego i podatkowego podejścia do ustalania i ujmowania różnic kursowych. Z punktu widzenia prawa bilansowego zasady te są identyczne dla wszystkich jednostek gospodarczych. Prawo podatkowe wyodrębnia dwie metody rozliczania różnic kursowych. Jedna z nich jest zbieżna z rozwiązaniami prawa bilansowego, druga jest specyficzna dla regulacji podatkowych i uznaje wyłącznie różnice zrealizowane. Zastosowanie metody bilansowej dla celów podatkowych możliwe jest tylko w przypadku jednostek, których sprawozdanie finansowe podlega badaniu. Stosowanie metody podatkowej może skutkować koniecznością ustalania podatku odroczonego.(abstrakt oryginalny)

Article presents rules of accounting and tax attempt to calculation and treatment of exchange differences. From the accounting point of view that rules are the same for all companies. Tax law indicates two methods of recognitions of exchange differences. The first method coincides with accounting solutions , the second one is unique to tax regulations and it does not accept exchange differences which are reported at balance sheet date. Implementation of accounting method of exchange differences treatment for tax purposes is possible only for companies which financial statement is audited. Application of unique tax method can cause a need for deferred tax calculation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zmianami.
  2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz. U. z 2002 Nr 76, poz. 694 ze zmianami.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu