BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Toborek-Mazur Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Identyfikacja połączenia jednostek w świetle MSSF 3
The Identification of Combinations in the Ifss 3
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 13, s. 631-639, rys., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
International Financial Reporting Standard
Note
summ.
Abstract
Artykuł odpowiada na pytanie jakie kryteria identyfikacji połączeń jednostek są zgodnie z MSSF 3. Połączenia jednostek gospodarczych mogą być zaprezentowane tylko przez stosowanie metody nabycia. Standard ten obecnie będzie miał zastosowanie do większej ilości połączeń. W jego zakres wejdą połączenia na podstawie umowy i połączenia jednostek wzajemnych. Połączenie jednostek pod wspólną kontrolą nadal nie są objęte zakresem MSSF 3, pomimo kolejnych zmian w tych regulacjach. Tym samym zasady identyfikacji połączenia wyraźnie wpływają na możliwość skorzystania z regulacji MSSF3.(abstrakt oryginalny)

Article answers on question what the identification of business combinations mentioned in IFRS 3 criteria are. All business combination can be presented by applying only the purchase method. This standard will be used to larger quantity of combinations. Its range will enter on Combinations by Contract Alone or Involving Mutual Entities. Business combination between entities under common control still are not covered by IFRS, in spite of next of changes in these regulations. The same the principles of identification of combinations influence on possibility using with rules of IFRS 3 clearly.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Deloitte: Połączenia jednostek gospodarczych. Przewodnik po MSSF 3. Biblioteka prawna "Rzeczypospolitej" 2006.
  2. Dolson M.: Zmiany w MSSF 3 i MSR 27. "Aktualności MSSF" 2007, nr 54.
  3. Fijałkowska J.: Zarządzanie zyskiem w warunkach globalizujących się rynków kapitałowych - motywy, techniki i sposoby identyfikowania. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2006; nr 35(91).
  4. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. T. 1 i 2; IASB, SKwP, Warszawa 2007.
  5. Piastowska K.: Identyfikacja połączenia jednostek gospodarczych według MSSF 3. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, t. 28 (84), Warszawa 2005.
  6. Surdykowska S.: Rachunkowość międzynarodowa. Kantor Wydawniczy, Zakamycze, Kraków 1999.
  7. Toborek-Mazur J.: Kierunki zmian w sprawozdawczości jednostek połączonych i powiązanych. Dyskusje i oceny. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, T. 38(94), SKwP, Warszawa 2007.
  8. Zdaniem ekspertów - postęp nad poszczególnymi projektami. "Aktualności MSSF" 2007, nr 49.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu