BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalczuk Grażyna (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Niedoszacowane aktywa źródłem wartości firmy
Underestimated Assets as Source of Company Value
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 9, s. 261-267, Bibliogr. poz. 8
Keyword
Aktywa finansowe, Rachunkowość
Financial assets, Accounting
Note
streszcz., summ..
Abstract
Istotne znaczenie w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem ma możliwość generowania wewnętrznie wytworzonej wartości firmy. Pojawia się zatem uzasadniona konieczność poznania i zidentyfikowania czynników ją tworzących. Niewątpliwie źródło wartości firmy tkwi w niedoszacowanych aktywach, co jest zdeterminowane zarówno obowiązującymi uregulowaniami zawartymi w standardach rachunkowości, jak i szczegółowymi rozwiązaniami w przyjętej polityce rachunkowości.(abstrakt oryginalny)

Significant importance in a modern firm management is a possibility to form internally created company's value. Thus, a justified necessity appears to find and identify factors creating it. Definitely the source of a company's value lies in underestimated assets, what depends on binding regulations in accounting standards as well as particular solutions of applied accounting policy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Chodoń M., Gawart B: Problemy wyceny w rachunkowości, w: Rachunkowość wobec procesów globalizacji, red. J. Gierusz, M. Jerzemowska, T. Martyniuk, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2002.
  2. Hasiuk W., Wartość godziwa a bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, w: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w poprawie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, red. B. Micherda, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005.
  3. Helin A.: Sprawozdanie finansowe według MSSF. Zasady sporządzania i prezentacji, C.H.BECK, Warszawa 2006.
  4. Kamela-Sowińska A:, Rachunkowość na zakręcie, w: Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, red. T. Cebrowska, A. Kowalik, R. Stępień, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
  5. Mazur A.: Wartość godziwa w przewidywaniu kryzysu jednostki gospodarczej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2006, nr 33/89.
  6. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2007, Tom I, SKwP, lASB, Warszawa, Londyn 2007.
  7. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm).
  8. Walińska E., Urbanek P.: Wartość bilansowa przedsiębiorstwa - miara tylko księgowa czy nośnik wartości dla inwestora, w: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a alokacja kapitału, red. J. Bieliński, CeDeWu, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu