BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stępień Marta (Wyższa Szkoła Umiejętności im. St. Staszica w Kielcach)
Title
Problemowe rachunki kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Problem Costing In Corporate Management
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 19, s. 371-387, bibliogr. 26 poz.
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Rachunkowość, Rachunek kosztów
Enterprise management, Accounting, Cost accounting
Note
streszcz., summ..
Abstract
Rozwój gospodarki, wzrost konkurencji i ewolucja systemów zarządzania to podstawowe przyczyny wprowadzania w rachunkowości przedsiębiorstwa problemowych rachunków kosztów. Mogą one być podstawą rozrachunku z tytułu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Odpowiedzialność ta obejmuje zarówno szeroko rozumianą sferę produkcyjną, jak i sferę społeczną - człowieka jako pracownika i konsumenta oraz środowisko przyrodnicze jako zasób gospodarczy i warunki życia człowieka. Istota problemowych rachunków kosztów polega na identyfikacji, gromadzeniu, przetwarzaniu i prezentowaniu informacji o kosztach związanych z wybraną dziedziną działalności przedsiębiorstwa. Rachunek ten obejmuje pomiar, ewidencję, budżetowanie, sprawozdawczość i analizę w dostosowaniu do systemu zarządzania jednostką gospodarczą. Coraz większe znaczenie w tym zarządzaniu zyskują: gospodarowanie zasobami pracy, kształtowanie jakości produktów i ochrona środowiska, wybrane problemowe rachunki kosztów dotyczą więc kosztów pracy, kosztów jakości i kosztów ochrony środowiska (abstrakt oryginalny)

The development of economy, growing competitiveness and changes in management systems are the basic reasons for introducing problem costing into corporate accounting. It can be the base for the accounting due to corporate social responsibility. The responsibility covers not only the production sector but also the social area, including man as a worker and consumer as well as natural environment in terms of its economical resources and human living conditions By problem costing we mean Identification, collection and presentation of information about costs connected with a selected corporate activity. The costing covers measurement, recording, budgeting, reporting and analysis tailored to the management system of an economical entity. Labour resources management, product quality and environmental protection are becoming more and more significant in this management. Selected problem costing refer to labour costs, quality costs and environmental protection costs. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Burzym E., Rola i funkcje rachunkowości w roku 2000, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, SKwP, Warszawa 2008, tom 45(101) -przedruk z Zeszytu Teoretycznego Rady Naukowej SKwP, Warszawa 1999, tom 16, numer specjalny.
 2. Ciechan-Kujawa M., Rachunek kosztów jakości. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 3. Czaja S., Becla A., Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 4. Dylewski M., Filipiak B., Szczypa R, Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Aspekty rachunkowe, finansowe i zarządcze. Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2007.
 5. Glynn J.J., Perrin J., Murphy M.P., Rachunkowość dla menedżerów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 6. Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2002.
 7. Jaklik A., Założenia modelowe rachunku nakładów gospodarczych. Zeszyty Naukowe AE w  Krakowie, Kraków 1990, nr 329.
 8. Jaruga A. A., Nowak W.A., Szychta A., Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, wyd. II, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ABSOLWENT, Łódź 2001.
 9. Juchnowicz M. (red.), T. Rostkowski, Ł. Sienkiewicz, Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi, POLTEXT, Warszawa 2008.
 10. Kister A., Zarządzanie kosztami jakości [w:] System rachunkowości w nurcie wyzwań XXI wieku, pod red. E. Śnieżek, ODDK, Gdańsk 2008.
 11. Kiziukiewicz T., Majchrzak I., Informacje o kosztach ochrony środowiska w sprawozdaniach finansowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, nr 412.
 12. Leksykon rachunkowości polsko-angielsko-francusko-niemiecki, SKwP, Warszawa 1992.
 13. Majchrzak I., Możliwości wyodrębniania kosztów ochrony środowiska w tradycyjnym rachunku kosztów [w:] System rachunkowości w nurcie wyzwań XXI wieku, pod red. E. Śnieżek, ODDK, Gdańsk 2008.
 14. Nita B., Koncepcja " odchudzonego " zarządzania a rachunkowość zarządcza [w:] Rachunkowość w teorii i praktyce, tom II Rachunkowość zarządcza, pod red. W. Gabrusewicza, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.
 15. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Najnowsze tendencje, procedury i ich zastosowania w przedsiębiorstwach, pod red. I. Sobańskiej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003.
 16. Stępień M., Koszty ochrony środowiska - studium pojęciowe [w:] Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, pod red. T. Kiziukiewicz, Uniwersytet Szczeciński i Akademia Rolnicza, Szczecin 2003.
 17. Stępień M., Koszty pracy w gospodarce polskiej. Wyższa Szkoła Umiejętności w Kielcach, Badania Naukowe 2003, zeszyt 10.
 18. Stępień M., Ochrona środowiska - szczególny przedmiot informacji w sprawozdaniu finansowym [w:] Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, pod red. B. Micherdy, Difin, Warszawa 2007.
 19. Stępień M., Problemy ewidencji ochrony środowiska w rachunkowości jednostki gospodarczej, Zeszyty Naukowe UE w Krakowie, Kraków 2008.
 20. Stępień M., Przesłanki i kierunki rozwoju " rachunkowości dla środowiska ", Studia i  Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008, nr 5.
 21. Stępień M., Rachunek środowiskowych kosztów funkcjonowania jednostki gospodarczej. Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 2007, nr 750.
 22. Stępień M., Z. Wydymus, Rola rachunkowości w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności jednostki gospodarczej. Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 2007, nr 750.
 23. Szadziewska A., Informacje ekologiczne i ich ujęcie w sprawozdawczości przedsiębiorstwa [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej, red. B. Micherdy, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, SKwP - Oddział Okręgowy w Krakowie, Kraków 2007.
 24. Szczypa P., Budżetowanie przychodów i kosztów ochrony środowiska. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008, nr 5.
 25. Szczypa R, Wyzwania rachunkowości XXI wieku w ochronie środowiska [w:] System rachunkowości w nurcie wyzwań XXI wieku, pod red. E. Śnieżek, ODDK, Gdańsk2008.
 26. Szychta A., Cele rachunkowości jednostek gospodarczych a główne tendencje rozwoju praktyki i teorii rachunkowości. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, SKwR Warszawa 2003, nr 17(73).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu