BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mikulska Teresa (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Tendencje w zakresie budżetowania kosztów
Trends of Cost Budgeting
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 9, s. 269-276, Tab., bibliogr. poz. 12
Keyword
Budżetowanie, Koszty
Budgeting, Costs
Note
streszcz., summ..
Abstract
Zmiany zachodzące w otoczeniu przedsiębiorstw wymagają również rozważenia charakteru usprawnień w procesie budżetowania. Prace nad modyfikacjami procesu budżetowania dotyczyć powinny zarówno metod i środków działania, jak i funkcji, jakie powinien pełnić ten proces. Budżetowanie nie zastąpi jednak wszystkich narzędzi rachunkowości zarządczej, dlatego też nowoczesne narzędzia zarządzania powinny raczej uzupełniać proces budżetowania, a nie stanowić dla niego alternatywy.(abstrakt oryginalny)

Changes which take place in enterprises' surroundings also require consideration of the character of streamlining in the process of budgeting. Work on modification of the budgeting process should refer both to methods and means of activities and functions that this process should involve. Yet, budgeting will not replace all the tools of management accountancy. Therefore, modern instruments of management should rather supplement the budgeting process instead of being an alternative to the problem.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Brodowska E., Kubiak A., Ossowska M., Szczypa P.: Rachunkowość zarządcza. Teoria i zadania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 2. Garkowska K.: Zrównoważona karta wyników jako element Systemu Informacji Planistycznej, w: Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, red. A. Karmańska, Difin, Warszawa 2006.
 3. Gierszewska G., Wawrzyniak B.: Globalizacja- wyzwania dla zarządzania strategicznego, Poltext, Warszawa 2001,
 4. Homgem Ch.T., Datar S.M., Poster G.: Cost Accounting. A Managerial Emphasis, Prentice Hall Intemadonal Editions, 2003.
 5. Kaplan R.S., Norton D.P.: Strategiczna karta wyników, PWN, Warszawa 2001.
 6. Krysik M., Budżety jako instrument zarządzania, w: Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, red. G.K. Swiderska, Difin, Warszawa 2002.
 7. Łada-Cieślak M.: Współczesne podejście do budżetowania operacyjnego w przedsiębiorstwie. Zeszyty Teoretyczne, Nr 55, SKwP, Warszawa 2000.
 8. Manganelli R.L., Klein M.M.: Reengineering. Metoda usprawniania organizacji, PWE, Warszawa 1998.
 9. Nita B.: Integracja rachunku kosztów działań i ekonomicznej wartości dodanej. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Tom 19 (75), SKwP, Warszawa 2004.
 10. Piechota R.: Budżetowanie w nowoczesnych systemach zarządzania, w: Budżetowanie w przedsiębiorstwie, red. E. Nowak, B. Nita, Wolters Kluwer Polska Sp. z.o., Kraków 2007.
 11. Piosik A.: Zasady rachunkowości zarządczej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 12. Szychta A.: Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu