BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klimczak Karol (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Opłacalność inwestycji na poznańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych
Pofitability of Investing in Poznan Housing Estates
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 16, s. 659-667, tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Rynek nieruchomości, Nieruchomości mieszkaniowe, Inwestycje
Real estate market, Real estate housing, Investment
Note
streszcz., summ.
Country
Poznań
Poznan
Abstract
Celem analizy opłacalności inwestycji w nieruchomości jest identyfikacja sytuacji, w której ryn­kowy poziom czynszów usprawiedliwi poniesione wydatki kapitałowe, wyrażone jako cena zakupu lub nakłady na jej realizację. W gospodarce rynkowej proces inwestycyjny zawsze związany jest z sze­regiem zagrożeń, które dotyczą m.in. konkurencji występującej na rynku, ryzykiem otoczenia prawne­go i techniczno-technologicznego prowadzenia działalności gospodarczej, ryzykiem zamrożenia częs­to na długi okres czasu środków finansowych. (abstrakt oryginalny)

The aim of analyzing the profitability of real estate investment is to identify the situation in which the market level of rent will balance incurred capital expenses in terms of the purchase price or expenses on the realization of the investment. During decision making process regarding real estate investment some characteristics of the process are confronted with general business rules.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Dziworska K.: Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.
 2. Fisher D.E, Jordan R.J.: Security analysis & postfolio management. Prentice Hall, Inc., New Jersey 2004.
 3. Gajdka J., Walińska E.: Zarządzanie finansowe. Fundacja rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warsza­wa 2000.
 4. Gawron H.: Ocena efektywności inwestycji w nieruchomości, Problemy inwestowania i rynku nieru­chomości. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1998.
 5. Hamrol M.: Trzy pytania z próbą odpowiedzi. "Plus" 2002, nr 20, HLB, W. Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o., Poznań 2002.
 6. Kucharska-Stasiak E.: Inwestowanie w Nieruchomości. Instytut Nieruchomości Valor, Łódź 1999.
 7. McLeney A.: Business finance theory and practice. Pitman Publishing, London 1997.
 8. Ostrowska E.: Ryzyko projektów inwestycyjnych. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 9. Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z17 grudnia 1996 r. w sprawie określenia wysokości wpi­sów w sprawach cywilnych. DzU 1996, nr 154 poz. 753 (z późn. zm.).
 10. Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 2 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w spra­wie taksy notarialnej. DzU nr 115, poz. 1233.
 11. Rutkowski A.: Zarządzanie finansami. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
 12. Sirota D.: Essential of Real Estate Investment. Sixth Edition, 1997.
 13. Ustawa z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. DzU nr 86, poz. 959 z 17 paź­dziernika 2000 r.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu