BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kustra Arkadiusz (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Ryguła Barbara (Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK "Ziemowit", Polska), Maroszek Zbigniew (Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK "Ziemowit", Polska), Siodłak Łukasz (Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK "Ziemowit", Polska)
Title
Rachunek kosztów cyklu życia projektu górniczego identyfikowanego z polem ścianowym w kopalni węgla kamiennego
Life Cycle Cost Account of Mining Project Identified as Exploitation Wall in Coal Mine
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 16, s. 667-683, rys., tab., wykr., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Rachunek kosztów, Cykl życia, Górnictwo węgla kamiennego
Cost accounting, Life cycles, Hard bituminous coal mining
Note
streszcz., summ.
Abstract
W referacie przedstawiono potrzebę stosowania rachunku kosztów cyklu życia przy analizie efektywności projektów. Na podstawie przeprowadzonych badań literaturowych potwierdzono ko­nieczność ujęcia kosztów powstających na etapie koncepcji i przygotowania projektu, jak również kosztów związanych z etapem jego zamknięcia i likwidacji. Jako przykład praktyczny wykorzystano eksploatację w polu ścianowych w kopalni węgla ka­miennego. Identyfikując pole ścianowe jako projekt górniczy, zestawiono wszystkie koszty związane z przygotowaniem eksploatacji, wydobyciem oraz likwidacją w całym cyklu życia ściany. Sformułowane wnioski podkreślają negatywne skutki przyjętych rozwiązań w świetle aspektów podatkowych przy równoczesnym zachowania zasad rachunkowości zapewniających rzetelną i realną wycenę procesu eksploatacji. (abstrakt oryginalny)

In the paper it was presented the need of application of life cycle cost account in financial valuation of projects. According to literature researches, it was mentioned the approach to cost account in each phase of the project from the conception and preparation until to the finish and liquidation. The practice was presented in the example of exploitation wall in coal mine. Exploitation wall was treated as a project in the light of presented theory and it was enclosed the costs on each phase in life cycle of the wall from preparation, exploitation to liquidation. The conclusions of the paper mentioned negative causes of the presented solutions in the light of tax law but on the other hand they gave the real and reliable valuation of accounting point.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Dobija D.: Rachunek kosztów w zarządzaniu strategicznym. AE w Krakowie, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie.
 2. Financial Reporting in the Mining Industry, International Financial Reporting Standards, raport PriceWaterhouseCoopers, 2007.
 3. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W.: Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. PWE, War­szawa 1996.
 4. Global Mining Reporting Survey, Industrial Markets, raport KPMG, 2006.
 5. IASC's Extractive Industries Issue Paper Summary and Analysis for Mining Industry, Deloitte Touch Tohmatsu, March 2001.
 6. Lisowski A.: Podstawy ekonomicznej efektywności podziemnej eksploatacji złóż. Wydawnictwo GiG, Wydawnictwo PWN, Katowice-Warszawa 2001.
 7. Niedbała B.: Controlling w przedsiębiorstwie zarządzanym przez projekty. Oficyna Wolters Kluwer, Kraków 2008.
 8. Porter M.E.: Strategie konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. PWE, Warszawa 1992.
 9. Real Time. International Financial Reporting Standards, raport PriceWaterhouseCoopers, 2006.
 10. Strategiczne zarządzanie kosztami. Red. E. Nowak. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 11. Wykorzystanie nowoczesnych koncepcji wspomagania decyzji dla poprawy efektywności zarządzania zakładem górniczym i spółką węglową. Red. M. Sierpińska. Wydawnictwo ART-TEKST, Kra­ków 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu