BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Poteraj Jarosław (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży)
Title
Analiza porównawcza efektywności Powszechnych Towarzystw Emerytalnych na przykładach firm z grup kapitałowych Unicredito Italiano i Zygmunta Solorza-Żaka
Comparative Analysis of the Public Pension Societies on Examples of Companies from Unicredito Italiano and Zygmunt Solorz-Żaks Capital Groups
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 16, s. 695-705, tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Towarzystwa emerytalne, Grupa kapitałowa, Efektywność
Pension fund companies, Capital group, Effectiveness
Note
streszcz., summ.
Abstract
Na przykładzie powszechnych towarzystw emerytalnych z grup kapitałowych UniCredito Italiano i Zygmunta Solorza-Żaka autor dokonuje analizy efektywności w dwóch perspektywach poznaw­czych - przedsiębiorstwa i właścicieli. Wykorzystanymi metodami badawczymi było obliczenie wskaź­nika ROE oraz zastosowanie metody NPV, wzbogaconej obliczeniem IRR. W podsumowaniu autor stwierdził, że w perspektywie przedsiębiorstwa wykazują wysoką efektywność działania - w przypad­ku wskaźnika ROE na poziomie powyżej 20%, ale w długoterminowej perspektywie właścicielskiej, mierzonej wartością IRR, na niskim poziomie około 1%. Jednocześnie projekt realizowany przez Uni­Credito Italiano uzyskał bardziej korzystną ocenę zarówno w perspektywie bieżącej działalności, jak i w perspektywie właścicielskiej. (abstrakt oryginalny)

On the base of the public pension societies from UniCredito Italiano and Zygmunt Solorz-Żak's capital groups the author makes the efficiency analysis in two scientific perspectives - of the company and the owners of capital. Research methods used by the author were ROE indicator method and NPV method, enriched by IRR method. In the summary the author concludes that analysed companies reveal the high efficiency in the enterprise perspective - in the case of ROE indicator on the level of over 20%, but in the long-term owners perspective, measured by IRR, the low level of about 1%. Si- multaneously the UniCredito Italiano project received better mark both - in present, and in the longterm owners perspective.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Dudycz T., Harmol M., Skoczylas W., Niemiec A.: Finansowe wskaźniki sektorowe - pomoc przy ana­lizie finansowej i ocenie zdolności przedsiębiorstwa do kontynuacji działalności. "Rachunko­wość" 2005, nr 3.
  2. Jajuga K., Jajuga T.: Inwestycje. Instrumenty finansowe. Aktywa niefinansowe. Ryzyko finansowe. In­żynieria finansowa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  3. Wędzki D.: Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006.
  4. Ustawa z 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. DzU 2004, nr 159, poz. 1667, t.j. wraz ze zm.
  5. http://stooq.pl/q/d/?s=wig dostęp 31 października 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu