BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zawiślak Rafał (Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie), Tymiński Michał (Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie)
Title
Proces "uczenia się" a optymalizacja oferty przedsiębiorstwa biorącego udział w aukcji publicznej w przedmiocie inwestycji strategicznych
Learning by Doing and Offers of Firms Participating in a Public Auction for Strategic Investment Projects
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 16, s. 729-739, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Uczenie się, Optymalizacja, Aukcje, Przetargi
Studying, Optimalization, Auctions, Tenders
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł porusza tematykę związaną z przygotowywaniem ofert aukcyjnych na przetargi w sys­temie zamówień publicznych. Autorzy rozważają uwarunkowania związane z przystąpieniem do prze­targu. Szczególną uwagę zwracają na analizę potencjalnej struktury kosztów związanych z realizacją za­dań przetargowych oraz zdolność firm do "uczenia się". Artykuł zawiera przykład zastosowania narzę­dzi informatycznych, stworzonych w oparciu o rozpowszechnioną do użytku publicznego platformę nu­meryczną Scilab, wspomagających proces decyzyjny na etapie tworzenia oferty aukcyjnej. Przykład ilu­struje możliwości analizy opłacalności inwestycji z uwzględnieniem zmieniających się warunków ryn­kowych: zmiennych kosztów inwestycji, zmiennej stopy dyskontowej oraz różnych wartości prognozo­wanego wzrostu produkcji (popytu na usługę), jak i zmieniających się cen i kosztów własnych przedsię­biorstwa. Analizie zostaje poddana także struktura kosztów własnych oraz umiejętność wykorzystania doświadczenia. Jak pokazuje przykład, firmy o większym doświadczeniu technologicznym, które w dłuż­szym okresie uzyskują większe efekty uczenia się, mogą zaoferować lepsze warunki podczas aukcji. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the preparation of tenders under the public procurement system. The essential feature of a tendering procedure being a public auction is efficiency. The authors of the article examine determinants of taking part in the procedure. Special attention is paid to analyse the potential structure of costs related to executing the awarded contract and the ability of learning by doing. The article provides an illustrative application of IT tools created using an open source platform for numerical computation (Scilab) to support the decision-making process at the stage of drawing up a tender. The example provides results of calculations made for two hypothetical firms competing at a public auction for a contract involving the construction of road infrastructure. The criteria for tender selection is the time of project execution. The example illustrates the possibilities of analysing project profitability with respect to changing market circumstances: varying investment costs, a variable discount rate and different values of the predicted increase in production (in demand for service), as well as changing prices and enterprise's prime costs.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Ferens H.: Strategom. Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamości. PWE, 2001.
  2. Jaworski K.: Metodologia projektowania realizacji budowy. PWN, Warszawa 1999.
  3. Łyszkiewicz W.: Industrial Organization. ELIPSA, Warszawa 2000.
  4. Samuleson W.F., Marks S.G.: Ekonomia menedżerska. PWN, Warszawa 2008.
  5. Tymiński J.: Elementy teorii niezawodności obiektów mieszkaniowych. WSGK Kutno, 2001.
  6. Tymiński J.: Niektóre teoretyczne i praktyczne aspekty podejmowania decyzji w sytuacjach niepewnych przy wykorzystaniu teorii gier. WSGK, Kutno 2003.
  7. Tymiński J. Zawiślak R.: Application of numerical procedures package In preparation of optimal of- fer of companies participating in public auction. W: Nowoczesność przemysłu i usług. Red. J. Partyka. TNOiK, Katowice 2008.
  8. Więcek D., Matuszek J.: Zarządzanie kosztami działań wpłanowaniupotrzeb materiałowych. W: No­woczesność przemysłu i usług. Red. J. Partyka. TNOiK, Katowice 2008.
  9. Zawiślak R., Tymiński M.: Product strategies effectiveness for company value. W: Zarządzanie finan­sami. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu