BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowak Marta (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Optymalizacja podatku dochodowego od osób prawnych jako kryterium doboru działań marketingowych
Corporate Income Tax Optimization as a Criterion of Marketing Actions Selection
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 9, s. 311-322, Rys., tab., bibliogr. poz. 10
Keyword
Podatek dochodowy od osób prawnych, Optymalizacja podatkowa
Corporate income tax, Tax optimization
Note
streszcz., summ..
Abstract
Tematyka artykułu ogniskuje się na zastosowaniu optymalizacji podatku dochodowego od osób prawnych jako kryterium doboru działań marketingowych. Podstawowymi kierunkami tej optymalizacji są: minimalizacja obciążenia podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz minimalizacja ryzyka podatkowego. Minimalizacja obciążenia jest możliwa poprzez dobór takich działań, których koszty według prawa podatkowego są uznawane za koszty uzyskania przychodu. Minimalizacja ryzyka podatkowego polega na minimalizacji możliwości zakwestionowania tych kosztów jako kosztów uzyskania przychodu. (abstrakt oryginalny)

The article topic focuses on the usage of the optimization of corporate tax as a marketing actions selection criterion. The basic two direction of this optimization are: minimization of the income tax charge and minimization of the tax risk. The charge minimization is possible by choosing such marketing activities which costs are recognized as the costs of revenues. Minimizing of the tax risk consists of the minimizing of possibility of questioning of those costs as revenue costs. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Bucior G.: Wynik finansowy brutto Jako wynik podatkowy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 464, Prace Instytutu Rachunkowości nr 27, Szczecin 2007.
  2. Gomułowicz A., Małecki J.: Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa 2004.
  3. Niesiobędzka M.: Podatki, w: Psychologia ekonomiczna, red. T. Tyszka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
  4. Nowak M.: Controlling działalności marketingowej, PWE, Warszawa 2007.
  5. Poszwa M.: Ryzyko podatkowe jako kryterium wyboru fijrmy opodatkowania dochodu. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocła-wiu nr 1175, Wrocław, 2007.
  6. Poszwa M.: Zasady wyboru optymalnej formy podatku dochodowego przez przedsiębiorcą. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 464, Prace Instytutu Rachunkowości nr 27, Szczecin 2007.
  7. Stiglitz J.E.: Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2004.
  8. Tann L.M.: Taxpayer's preference for type of advice from taxpractitioner: A preliminary examination, Joumal of Economic Psychology, 20, 1999.
  9. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
  10. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu