BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Orzeszko Teresa (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Funkcje rezerw bankowych na straty kredytowe
Functions Of Bank Loan Loss Reserves
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 9, s. 331-338, Tab., bibliogr. poz. 7
Keyword
Rezerwy bankowe, Bankowość, Kredyt
Bank reserves, Banking, Credit
Note
streszcz., summ..
Abstract
Bankowe rezerwy na straty kredytowe są niejednorodną, skomplikowaną oraz wielofunkcyjną kategorią ekonomiczną i dlatego mogą być postrzegane z różnych perspektyw i z rozmaitych punktów widzenia. W literaturze ekonomicznej brakuje opracowań, które omawiałyby wspomniane rezerwy kompleksowo i wszechstronnie. Autorka w przedkładanym artykule podejmuje próbę wypełnienia tej luki poprzez omówienie funkcji bankowych rezerw na straty kredytowe w sposób wyczerpujący i usystematyzowany. Z badań przeprowadzonych przez autorkę wynika, że bankowe rezerwy na straty kredytowe pełnią jednocześnie wiele różnych funkcji zarówno makroekonomicznych (stabilizacyjna, regulacyjna), jak i mikroekonomicznych (bilansowa, wyceny, kapitałowa, limitująca, wynikowa, podatkowa, buforowa, finansowa, informacyjna, sprawozdawcza, analityczna, menedżerska, rozliczeniowa). (abstrakt oryginalny)

Bank loan loss reserves constitute a heterogeneous, complex and multifunctional economic category, therefore they can be analyzed from different perspectives and various points of view. Professional literature lacks studies discussing the mentioned above reserves from all angles and in every respect. In the hereby article the author undertakes an attempt to fill up such gap by discussing the functions of bank loan loss reserves in a comprehensive and systematized way. On the basis of research conducted by the author it is clear that bank loan loss reserves perform a lot of different functions at the same time, not only macroeconomic (stabilizing, regulating), but also microeconomic (balance, evaluation, capital, limiting, outcome, tax, buffer, financial, informative, reporting, analytical, managerial, accounting) functions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Borys G.: Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku, PWN, Warszawa 1996.
  2. Daniluk D.: Regulacje i nadzór bankowy w Polsce, BMiB, Warszawa 1996.
  3. Współczesny bank, red. W.L. Jaworski, Poltext, Warszawa 2001.
  4. Kulczycki W.: Rezerwy celowe. "Gazeta Bankowa" 1992, nr 50.
  5. Lewandowski D.: Bezpieczne zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku komercyjnym, Olympus, Warszawa 1994.
  6. Miedziak S.: Bankowość i podstawy rynku finansowego, Difin, Warszawa 2003.
  7. Wąsowski W.: Ekonomika i finanse banku komercyjnego, Difm, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu