BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piróg Agnieszka
Title
Predykcja zagrożenia upadłością jako element systemu kontroli finansowej przedsiębiorstwa
Bankruptcy Threat Forecast as the Part of the Company Financial Control System
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 9, s. 361-367, Rys., bibliogr. poz. 4
Keyword
Przedsiębiorstwo, Upadłość przedsiębiorstwa
Enterprises, Enterprise bankruptcy
Note
streszcz., summ..
Abstract
Postępujący proces globalizacji, któremu towarzyszy potrzeba ukazania dobrego wizerunku firmy z uwagi na ostrą konkurencję, zarówno na rynkach krajowych i międzynarodowych, spowodował wzrost zainteresowania wiarygodnością informacji generowanych przez przedsiębiorstwa w sprawozdaniach finansowych. Kluczem do zapewnienia właściwej jakości informacji prezentowanych przez jednostki jest sprawnie funkcjonujący system kontroli. Celem opracowania jest wskazanie roli weryfikacji zasady kontynuacji działania w systemie kontroli finansowej i w tworzeniu podstaw do sporządzenia sprawozdania finansowego, które przedstawiałoby rzetelny i prawidłowy obraz przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

Increasing globalization process, associated with the need to project the positive image of the company resulting from the strong competition on local and well as international markets, caused an increased interest in credibility of information provided by the companies in their financial reports. The key to ensure the proper quality of information presented by the units is the effective control system. The aim of this study is to indicate the importance of verification of the principle of going concern in the financial control system and in creation of basis for financial report, which would present credible and correct company image. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Hołda A. : Zasada kontynuacji działalności i prognozowanie upadłości w polskicft realiach gospodarczych, AE Kraków, Kraków 2006.
  2. Kiziukiewicz T.: Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2002.
  3. Laszuk A.: Uwarunkowania funkcjonowania systemu kontroli finansowej w przedsiębiorstwie w: Polski przedsiębiorca we współczesnym otoczeniu prawno - ekonomicznym. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie, SGH, Warszawa 2004.
  4. Sawicki K.: Badanie przez biegłych rewidentów rocznych sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych stosujących nadzór, kontrolę i audyt wewnętrzny. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2006, tom 32(88).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu