BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Radawiecka Ewa (Politechnika Koszalińska)
Title
Identyfikacja marki i metody jej wyceny
Identification Valuation and Methods of Brand
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 9, s. 377-386, Rys., bibliogr. poz. 14
Keyword
Wycena, Marka, Budowanie świadomości marki, Wartość marki
Valuation, Brand, Branding, Brand value
Note
streszcz., summ..
Abstract
Marka to składnik wartości niematerialnych i prawnych, który nie jest jeszcze powszechnie identyfikowany i prezentowany w bilansie jednostek gospodarczych. Problemem jest brak tradycji i trudności związane z wyceną tej wartości niematerialnej. Obecnie stosuje się metody oparte na podejściu kosztowym, porównawczym i dochodowym, które bazują na metodach służących wycenie wartości materialnych składników majątkowych przedsiębiorstwa. Zarządzanie marką daje duże, wymierne korzyści, które dostarczają wartości ich posiadaczom w postaci wzrostu sprzedaży, zwiększenia wyniku finansowego firmy, czerpania korzyści w wyniku posiadania określonego wizerunku czy kapitału reputacji. (abstrakt oryginalny)

The brand is a component of intangible and legal assets, which is not as yet commonly identified and presented in the balance sheets of economic entities. The problem is, however, lack of tradition and difficulties connected with the valuation of this intangible value. At presents, methods are applied which are based on the cost, comparative and income approaches, which are connected with methods of valuation of the company's tangible assets. Brand's management guarantees large and measurable benefits, which provide values to their owners in the form of increased sales, an increased company's financial result, and benefits from the possession of a specific image or capital of reputation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Hendriksen E. A., van Breda M. F.: Teoria rachunkowości. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 2. Kamela-Sowińska A.: Wycena przedsiębiorstw i ich mienia. Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu, Poznań 2006.
 3. Krall J., Kłeczek R., Sagan A., Zarządzanie marką. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 4. Marcinkowska M.: Kształtowanie wartości firmy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 5. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej obejmujące Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz Interpretacje według stanu na dzień 31 marca 2004 r., Tom I, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2004.
 6. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej obejmujące Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz Interpretacje wedhig stanu na dzień 31 marca 2004 r., Tom II, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2004.
 7. Mruk H.: Zarządzanie marką. Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań 2002.
 8. Patterson R.: Kompendium terminów z zakresu rachunkowości i finansów po polsku i angielsku. Fundacja Rozwoju Rachimkowości w Polsce, Warszawa 2002.
 9. Radawiecka E., Foremna-Pilarska M.: Problematyka identyfikacji marki i jej ujęcia w bilansie, w: Rachunkowość w teorii i praktyce, red. W. Gabrusewicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.
 10. Radawiecka E.: Methods of brand value valuation. Zeszyty Naukowe lEiZ, Koszalin 2008.
 11. Sońta W.: Zarys metod wyceny przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Politechnika Radomska, Radom 2003.
 12. Urbanek G.: Wycena marki, Rachunkowość Nr 10/2004
 13. Ustawa z dnia 24 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jednolity, Dz. U. z 2002 r.. Nr 76, poz. 694 z późn.
 14. Witek-Hajduk M. K.: Zarządzanie marką, Difin, Warszawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu