BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zyguła Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Rynek NewConnect - sposoby przejmowania spółek notowanych publicznie
Newconnect Market - the Public Listed Companies' Takeovers Tactics
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 13, s. 655-663, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Rynek NewConnect, Spółki
NewConnect market, Companies
Note
summ.
Abstract
Reaktywowanie w 1991 roku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, przyczyniło się do narodzin nowoczesnego rynku fuzji i przejęć w Polsce. Na przestrzeni szesnastu lat rynek ten przeszedł przez szereg etapów swego rozwoju. Uruchomienie w sierpniu 2007 roku rynku NewConnect można uznać za kolejny etap rozwoju rynku fuzji i przejęć przedsiębiorstw. Dla emitentów możliwość notowania na rynku NewConnect to z jednej strony m.in. promocja i prestiż ale z drugiej strony to odkrycie się przed konkurencją oraz zagrożenie utraty kontroli nad firmą. Dla inwestorów, a w szczególności tych akceptujących wyższe ryzyko, to możliwość m.in. przejmowania w transakcjach na rynku kapitałowym perspektywicznych firm z sektora MŚP. Ze względu na rozległość problematyki fuzji i przejęć, artykuł koncentruje się jedynie na działaniach podejmowanych przez inwestorów-nabywców tj. na "taktykach ofertowych". W pierwszym rzędzie w artykule przedstawiono rozwiązania wykorzystywane w tym względzie na rozwiniętych rynkach kapitałowych, a następnie przedstawiono taktyki ofertowe dostępne na polskim rynku kapitałowym.(abstrakt oryginalny)

The Warsaw Stock Exchange reactivation in 1991 was a beginning of a modern mergers and acquisitions' market in Poland. In the space of sixteen years this market has passed a few development stages. Launching NewConnect market in August 2007 can be regarded as the next stage of mergers and acquisitions market development. The possibility of obtaining a listing on an exchange among other things means for issuers promotion and prestige, but on the other hand it is a firm exposure for competition and a threat of control loss. For investors, especially those who accept a higher risk, it is an opportunity for i.a. acquiring prospective companies from SMEs sector on capital market. Considering the extent of mergers and acquisitions subject, this article concentrates only on investors- buyers' activities i.e. "takeover tactics". First of all the article introduces solutions of this problem used on the mature capital markets, and then shows takeover tactics available on the Polish capital market.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Bris A.: When Do Bidders Purchase a Toe Hold? Yale University 2001.
 2. Bulow J., Huang M., Klemperer P.: Toeholds and Takeovers. Stanford and Oxford Working Paper 1996, www.nber.org.
 3. Chłopecki A., Domański G., Jurga R., Michalski M., Sobolewski L.: Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi - Komentarz. C.H. Beck, Warszawa 1999.
 4. Frankowska-Budzeń A., Wierzbowski M.: Przejmowanie spółek giełdowych. "Rzeczpospolita", 10.08.1995, www.rzeczpospolita.pl.
 5. Gaughan P.A.: Mergers, Acquisitions, and Corporate Restructurings. John Wiley & Sons 1999.
 6. Jennings R.H., Mazeo M.A.: Competing Bids, Target Management Resistance, and the Structure of Takeover Bids. "The Review of Financial Studies" 1993, t. 6, nr 4.
 7. Paulson E., Huber C., Paulson E., Huber C.: The Technology M&A Guidebook. John Wiley & Sons 2000.
 8. Raport krajowy: Polska, Badanie fuzji i przejęć w 2006 roku. PricewaterhouseCoopers 2007.
 9. Ravid S.A., Spiegel M.: Toehold strategies, takeover laws and rival bidders. "Journal of Banking & Finance" 1999, nr 23.
 10. Ritch H.L.: Pursuing Acquisition Candidates. W: The Mergers and Acquisitions Handbook. McGraw Hill 1987.
 11. Sing R.: Takeover Bidding with Toeholds: The Case of the Owner's Curse. "The Review of Financial Studies" 1998, t. 11, nr 4.
 12. Smorszczewski C.: Wroga lub przyjazna oferta przejęcia spółki publicznej. "Rzeczpospolita" 2.04.1998, www.rzeczpospolita.pl.
 13. Sudarsanam S.: Fuzje i przejęcia. WIG-Press, Warszawa 1998.
 14. Ustawa z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (DzU nr 50, poz. 331, z poźn.zm.).
 15. Ustawa z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (DzU nr 184, poz. 1539, z poźn. zm.).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu