BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sawicka-Kluźniak Zofia (Akademia Rolnicza w Szczecinie)
Title
Sprawozdanie finansowe jednostki sektora mśp
Financial Statement for Small and Medium-Sized Entities
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 9, s. 441-452, Tab., bibliogr. poz. 6
Keyword
Sprawozdawczość, Rachunkowość, Sprawozdawczość finansowa
Reporting, Accounting, Financial reporting
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest prezentacja zakresu informacyjnego sprawozdań finansowych zawartych w standardzie sprawozdawczości finansowej dla MŚP. Informacje te determinują formę i politykę rachunkowości poszczególnych jednostek. Przyjęty przez jednostkę system rachunkowości wpływa na określone koszty i korzyści tego systemu. Artykuł jest podstawą do dyskusji nad możliwościami wdrożenia MSSF w MŚP. (abstrakt oryginalny)

The objective of the article is to present the information range for financial reports contained in financial report standard for Small and Medium-sized Entities. This information determines the form and policy of accountancy for particular units. The chosen accountancy system has an influence on costs and benefits of this system. The article is a base to discussion on possibilities of implementing International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Adamek J.: Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw - wyzwania. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości nr 36(92), SKwP, Warszawa 2007.
  2. Mikołajczyk B., Jamga A.: Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw jako przedmiot obrad na forum Międzynarodowej Grupy Ekspertów ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Sprawozdawczości ISAR - UNCTAD, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości nr 61, SKwP, Warszawa 2001 r.
  3. Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, "Rachunkowość" 2007, nr 10.
  4. Nowak W. A.: Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla małych i średnich jednostek, "Rachunkowość" 2007, nr 7.
  5. Ustawa z dnia 9 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. z 1994 r.. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.
  6. Zadrożny K., Wrzosek A.: Rachunkowość małego przedsiębiorstwa, "Rachunkowość" 2006, nr 2.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu